สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ. ที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563

 

  ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๓/๒๕๖๒

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
--------------------------------------   

          มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓                      สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์
                                                                            หมวดที่ ๑

๒. วันที่ ๒๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓      เปิดรับสมัครสอบ

๓. ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓                 สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและ
                                                                             ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๔. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓                                สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๖. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓                               ประกาศผลสอบ

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓                        สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑ (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                      เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๔. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔                                 สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                              ประกาศผลสอบ

 

 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  เดือนกันยายน  ๒๕๖๒

                                                                      (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                                      ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่3/62 

 

 

update 140263