สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

  ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา
(TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION

-----------------------------

 

สำนักงานสัตวแพทยสภามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION  โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง         
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย        
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ   
                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียนของทางราชการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสัตวแพทยสภา ณ วันประกาศ         
                   ๖. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
                   ๗. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำวีดีทัศน์ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหวรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำนาถูกต้องประกอบการพิจารณา    
                   ๘. เป็นผู้มีผลงานในการดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อประเภทต่างๆ ในสัญญาจ้าง อย่างน้อย จำนวน ๓ งาน โดยให้เสนอตัวอย่าง Script สปอต สารคดี ภาพยนตร์สั้นและแนบใบรับรองผลงาน/สัญญาที่ทำโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยงาน มายื่นเสนอ

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันศุกร์ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาและนำเสนอ (ถ้ามี)  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  จังหวัดนนทบุรี

 

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  จังหวัดนนทบุรี   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐ – ๘  ในวันและเวลาเปิดทำการ 

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓

                                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                           นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 ดาวน์โหลดระกาศสพ.สภ.11/2563 สอบราคาจ้าง.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 11/2563 รายละเอียดขอบข่ายการจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ TOR.pdf