สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ราชกิจจานุเบกษา 15 มกราคม 2563   เล่ม 137 ตอนพิเศษ 12 ง

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
ดังเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1 
ดาวน์โหลดเอกสาร 2