สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง  เลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สัตว์ปีก 

 ---------------------------------- 

                     ตามที่สัตวแพทยสภาได้มีประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔/๒๕๖๒  เรื่อง  การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สัตว์ปีก  ลงวันที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม  ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  รับสมัครจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ  ๕๐ คน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓  - ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ นั้น

                    สัตวแพทยสภา ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดข้างต้น ขอเปลี่ยนเป็นจัดการฝึกอบรมฯในช่วงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ส่วนกำหนดการฝึกอบรมฯที่แน่นอน  สัตวแพทยสภาจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓   มกราคม  ๒๕๖๓

                                                                    (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                    นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๘/๒๕๖๓ เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก.pdf

 

 

 

update 230163