สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM

........................................................................................

                   ตามที่ บริษัท MERCK ANIMAL HEALTHประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งมายังสัตวแพทยสภา ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM ประจำปี ๒๕๖๒  ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ (รวม ๑๐,๐๐๐ เหรียญ) โดยมอบหมายให้สัตวแพทยสภาเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ สาขา คือ สาขาทางด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน จำนวน ๒ ทุน และสาขาสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร จำนวน ๒ ทุน แล้วนั้น

                   สัตวแพทยสภา และบริษัท MERCK ANIMAL HEALTH ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบหมาย ให้ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการในการสรรหาผู้รับทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM โดยภาคีคณบดีฯ ได้ดำเนินการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย และได้รับผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

สาขาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน  (Compamion Animal/Equine)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นปีที่

มหาวิทยาลัย

๑.

นายชวัลวิทย์  สมาชิกธรรมคุณ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒.

นางสาวอรุณเริ่ม  กิตติรัตนชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร  (Food Animal (Cattle,Swine,Poultry,Aqua etc.))

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นปีที่

มหาวิทยาลัย

๓.      

นางสาวสิตางศุ์  อรรคนิตย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.      

นายอิสรพงษ์  พหลเวชช์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓

                                                                   (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

 ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๗/๒๕๖๓ การมอบทุนการศึกษา MERCK.pdf

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๗/๒๕๖๓ ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Veterinary Council of Thailand Notification

 No.7/2020

 Subject: Merck Animal Health / Veterinary Council of Thailand

 Veterinary Student Scholarship Program

 ------------------------------------------------

                Whereas Merck Animal Health Co., Ltd. Of the United States of America had notified the Veterinary Council of Thailand that it would like to award four scholarships of Merck Animal Health / Veterinary Council of Thailand Student Scholarship Program for the year of 2019 to veterinary students at the amount of USD 2,500 each (For the total of USD 10,000). The Veterinary Council of Thailand is assigned to select the students who are studying in the universities in two fields of subjects, that is,two scholarship in the field of companion animal and two scholarships in the field of food animal thereof.

 

              Veterinary Council of Thailand and Merck Animal Health Co., Ltd. Of the United States of America have authorized Thailand Veterinary Dean Consortium (TVDC) to look for the scholarship recipients of Merck Animal Health / Veterinary Council of Thailand Veterinary Student Scholarship Program. Thailand Veterinary Dean Consortium coordinated with four universities and the result of the consideration has been received with the list of 4 selected students whose names are shown hereunder:

 

               Companion Animal/Equine

 

No.               Name-Surname                            Year                        University 

1.       Mr.  Chawanwith  Samachickthummakhun      the 5th         Chulalongkorn University 

2.       Miss Aroonrerm  Kittirattanachai                      the 5th          Chiangmai University 

          Food Animal (Cattle,Swine,Poultry,Aqua etc.) 

3.       Miss Sitang  Arkanit                                           the 5th           Kasetsart University 

4.       Mr.  Isarapong  Phaholvech                                the 5th          Mahanakorn University 

                                                                                                    Of Technology

 

 

                                                                         Annouced on this 21 day of January 2020

                                                               Assistant Professor Dr.Thavajchai  Sakpuaram

                                                                          President,the Veterinary Council of Thailand

 

 

update 230163