สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ----------------------------------------------------

          ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๕ ข้อ ๑๖ ผู้ที่ยื่นคำขอวุฒิบัตรฯ จะต้องผ่านการฝึกอบรมครบตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตรของสาขาที่ขอวุฒิบัตร คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย มีมติให้กำหนดปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาในการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

         ๑. มีประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ ปี

         ๒. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship) จากสถาบันการศึกษาที่

             สัตวแพทยสภารับรองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

         ๓. ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต

         ๔. ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

  

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

          ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบคำขอสมัครใน www.vetcouncil.or.th เมนูวิทยาลัยชำนาญการฯ >>ดาวน์โหลด แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

   ๑. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

   ๒. สำเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   ๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ

   ๔. เอกสารรับรองคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

          ๔.๑ หนังสือรับรองประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรอง พร้อมทั้งระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน

          ๔.๒ หนังสือรับรองการได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship) จากสถาบันการศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง

          ๔.๓ สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

          ๔.๔ สำเนาใบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

    ๕. ในกรณีเปลี่ยนนามสกุล ให้แนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบทะเบียนสมรส

    ๖. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐๐ บาท (ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด)

 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์สาขาต่างๆ
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญของสาขาที่ทำการฝึกอบรม ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันที่ให้การฝึกอบรมโดยการอนุมัติของสัตวแพทยสภา

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

          ระยะเวลาการฝึกอบรมให้เป็นไปตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓  โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยจัดการฝึกอบรมดังนี้

          ๑. ฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมหลักอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง หรือ

          ๒. ฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมหลักไม่น้อยกว่า ๒ ปี สถาบันฝึกอบรมสมทบและ/หรือสถาบันร่วมฝึกอบรม รวมฝึกอบรมในทุกสถาบันฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีชั่วโมงปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชั่วโมง

 

การสิ้นสุดสภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสิ้นสุดสภาพเมื่อ

          ๑. ตาย

          ๒. ลาออก

          ๓. พ้นสภาพสมาชิกสัตวแพทยสภา

          ๔. สัตวแพทยสภามีมติให้ออกเนื่องจากทำความผิดร้ายแรง

 

กำหนดการ

          วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ (วว.) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบันฝึกอบรมฯ จะทำการจัดสอบในวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและสถาบันที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ (ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๓

                                                                               (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                              นายกสัตวแพทยสภา       

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.2/2563 เรื่องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ. ปี2563-.pdf