สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

-----------------------------------------------------------------

          ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้มีการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย มีมติให้กำหนดปฏิทินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการสอบประเมินความรู้และความสามารถเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์
และสัตวแพทย์สาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตามข้อบังคับของ
สัตวแพทยสภา และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรนับถึงวันสุดท้ายของวันสมัครสอบ ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาที่ขออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ

          ๒. ได้รับปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
     
          ๓. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาที่ขออนุมัติบัตรและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่

ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

         ๔. ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาที่ขออนุมัติบัตรและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

         ๕. ได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่ขออนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างน้อย ๑ เรื่อง

 

การสมัครสอบ

          ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบใน www.vetcouncil.or.th เมนูวิทยาลัยชำนาญการฯ >>ดาวน์โหลด แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

         ๑. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

         ๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

         ๓. สำเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

         ๔. ในกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบทะเบียนสมรส

         ๕. รายงานประสบการณ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด เช่น logbookหรือ portfolio หรือผลงานตีพิมพ์ หรือผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ขออนุมัติบัตร เป็นต้น

         ๖. หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตร
ในสาขาที่ขออนุมัติบัตร

         ๗. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ๑๐,๐๐๐ บาท (ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด) และ

         ๘. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาที่ขออนุมัติบัตรจากต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือ

         ๙.  สำเนาใบปริญญาเอก (ถ้ามี)  หรือ

         ๑๐. สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี)  หรือ

         ๑๑. สำเนาใบปริญญาโท (ถ้ามี) หรือ

         ๑๒.สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี)  หรือ

         ๑๓.(สำหรับผู้ที่สำเร็จสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี) ผลงานทางวิชาการในสาขาที่ขอ

            อนุมัติบัตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองหรือมีหนังสือจาก

            สำนักพิมพ์รับรองว่าจะลงพิมพ์ ๑ เรื่อง (ตามแบบฟอร์มที่แนบมา)

วิธีการสอบและการตัดสินผลการสอบ

          การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติและการสอบปากเปล่า ผู้สอบได้ คือ ผู้ที่สอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นไม่ผ่าน จะมีโอกาสสอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าแก้ตัวแล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในการสอบครั้งถัดไปเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ส่วนผู้ที่สอบข้อเขียนไม่ผ่าน แต่สอบปฏิบัติและ/หรือสอบปากเปล่าครั้งนั้นผ่าน จะมีโอกาสสอบข้อเขียนแก้ตัวครั้งถัดไปได้อีกสองครั้ง ในการสอบแก้ตัวผู้สอบต้องดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบใหม่ทุกครั้ง ผลการสอบให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสอบเป็นที่สิ้นสุด

           ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๐(๓) ผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาที่ขออนุมัติบัตรจากสถาบันในต่างประเทศที่สัตวแพทยสภารับรอง อาจได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปฏิบัติ

 

กำหนดการสอบและการประกาศผล

          วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบวิชา เวลาและสถานที่สอบที่แน่นอนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศผลสอบภายในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๓

                                                                                        (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                        นายกสัตวแพทยสภา   

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.1/2563 เรื่องการสอบอว. ปี2563.pdf