สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563

  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่5-2562(สพ.ชั้น2-2563).pdf     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น 2.pdf
ดาวน์โหลดใบ payinCCE.pdf
ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

ประกาศ

               ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ได้ทบทวนความรู้ และได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับใบผ่านการฝึกอบรมฯ ตามข้อบังคับฯ ที่สัตวแพทยสภากำหนด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรีนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังคงจัดขึ้นตามกำหนดเดิม

              และเนื่องด้วยในช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ทำให้ศูนย์การศึกษาฯ จำเป็นต้องมีมาตรการการป้องกัน ดังต่อไปนี้

              ๑. จะมีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมที่มีอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันก่อนเริ่มอบรม  โดยจุดคัดกรองจะอยู่ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา ด้านหน้าลิฟท์ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ก่อนขึ้นไปยังห้องประชุมทุกคน

                    ๑.๑ กรณีตรวจวัดแล้วไม่มีไข้ และไม่แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ จะได้รับบัตรผ่าน เพื่อนำไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ ก่อนเริ่มงาน

                    ๑.๒ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก  จะทำการแนะนำให้ไปพบแพทย์ และให้งดการเข้าร่วมอบรมทุกกรณี โดยให้ทำเรื่องเพื่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียน และจะได้รับเงินคืนภายใน ๗ – ๑๐ วันทำการ

                   ๑.๓ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีไข้ แต่ไม่แสดงอาการระบบทางเดินหายใจ หรือสงสัยว่าจะมีอาการเบื้องต้นเล็กน้อย และประสงค์จะขอเข้าร่วมการอบรมด้วยมีเหตุจำเป็น อาทิ ใบอนุญาตฯจะหมดอายุภายในปีนี้  จะถูกแยกไปยังห้องพิเศษ เพื่อเรียนเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดภาพและเสียง  รวมทั้งได้รับประทานอาหารแยกจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น ทั้งนี้ ต้องไม่แสดงอาการรุนแรง จนรบกวนการอบรม

            ๒. มีจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔   และแนะนำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ

            ๓. เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดบริเวณห้องประชุม ห้องอาหาร รวมถึงบริเวณที่มีคนจับสัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะตลอดทั้งวัน

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

๑. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีไข้ หรือมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ

๒. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ลำหรับใช้ของตนเองมาก่อน และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการอบรม

๓. ในระหว่างการอบรม หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

๔. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ

๕. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง 

 

      ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

              น.สพ.นวพูน  จำปานิล

             ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
นำ
ชื่อ
สกุล
1
นาย กฤษฎา ทองสวัสดิ์
2
นาย กิตติเนกษ์ กภูทิน
3
นาย กิตติพัฒน์ ชุมปัญญา
4
นาย ขจรชัย เรืองสุข
5
นาย ขรรค์ชัย ช่วงชัย
6
นาย คมกฤช พลวิชิตร
7
นาย จิตสมนึก วรเชษฐ
8
นาย จีระวัฒน์ ภักดีร่มเย็น
9
นาย เจริญ ไตรรัตนประพันธ์
10
นาย ชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ
11
นาย ชัชวาลย์ อนาวงศ์
12
นาย ชัย  ชื่อดำรงรักษ์
13
นาย ชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
14
นาย ชัยวุฒิ ดอกสันเทียะ
15
นาย ชุมพล รัตน์ชุรี
16
นาย ชูชาติ ชำนาญชานันท์
17
นาย เชาวโรจน์ ศุภกิจ
18
นาย ดวงเนตร เตวิยะ
19
นาย เด่นพงษ์ ไทยลา
20
นาย ถนอมศักดิ์ เศิกศิริ
21
นาย ทรงเกียรติ บัวชุม
22
นาย ทรงศักดิ์ วรสาร
23
นาย ทวีศักดิ์ พานเมือง
24
นาย ทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย
25
นาย ทินกร โพธิ์พันธ์ทูล
26
นาย เทวัญ ศรีสุธัญญาวงศ์
27
นาย ธนุส ธนะวิโรจน์
28
นาย นวฤทธิ์ ศิริหล้า
29
นาย นิกร เหล่าชัย
30
นาย นิสสัย ศรีจันทร์
31
นาย บุญตรี ยุบรัมย์
32
นาย บุญมี สำมณี
33
นาย ประจวบ รัตนพิบูลวงษ์
34
นาย ประชุม เกตุพยัคฆ์
35
นาย ประนอม ตาทรายวงศ์
36
นาย ประสิทธิ์ ปานะบุตร
37
นาย ประสิทธิ์ พวงทอง
38
นาย ประเสริฐ ลี้ประเสริฐ
39
นาย ปัญญา รุจาคม
40
นาย ผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์
41
นาย พรหมทัต สันทบ
42
นาย ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์
43
นาย ไพบูลย์ สุนทราภักดี
44
นาย ไพวรรณ ชาลี
45
นาย ภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข
46
นาย มนตรี เปาปราโมทย์
47
นาย ยุทธชัย แพงปัสสา
48
นาย ยุทธนา ชุมโคตร
49
นาย รชต รุ่งสวัสดิ์
50
นาย รังสรรค์ วรวงษ์
51
นาย เรวัตร เรืองคำ
52
นาย วรกร อินทแพทย์
53
นาย วรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์
54
นาย วิเชียร เพิ่มเยาว์
55
นาย วินัย บุตรดี
56
นาย วินัย อ่อนนุ่ม
57
นาย ศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช
58
นาย สมชาย มาสา
59
นาย สมเดช กุมภวา
60
นาย สมบูรณ์ ศรีสุเทพ
61
นาย สมศักดิ์ อนันต์
62
นาย สมหมาย แน่นหนา
63
นาย สะอาด ชาญกิจกรรณ์
64
นาย สิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง
65
นาย สุบิน โพธิ์เจริญ
66
นาย สุพจน์ บุญรัตน์
67
นาย สุมล รักแดง
68
นาย สุรชัย ปานทอง
69
นาย สุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
70
นาย สุระ ศรีณะพรม
71
นาย สุรินทร์ โอฬารสุวรรณชัย
72
นาย สุวุฒิ เพียรเจริญ
73
นาย เสน่ห์ แก้วพะเนาว์
74
นาย โสภณ แก้วศิริ
75
นาย อนุรักษ์ ถาบุตร
76
นาย อภิชาต เอี่ยมประไพ
77
นาย อวยชัย ผาตินาวิน
78
นาย อำนาจ หมีโชติ
79
นาย อุเทน รุ่งเรือง
80
นาย เอกภาพ อินอ่อน
       
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563