สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 63

หมายเหตุ : หากเปิดใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ สามารถใช้แป้นพิมพ์ค้นหารายชื่อได้โดย กดปุ่ม ctrl และปุ่ม F ที่แป้นพิมพ์ พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้น จะมีแทบสีขึ้นตามชื่อที่ระบบค้นหาได้

 

นำ
ชื่อ
สกุล
เลขที่ฯ
หมดอายุวันที่
พันเอกหญิงสัตวแพทย์หญิง มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ  274 16 ก.พ. 63
สัตวแพทย์หญิง สุนันทา คูหาวันต์(แกลโกศล)  275 16 ก.พ. 63
สัตวแพทย์หญิง รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล 277 16 ก.พ. 63
นาวาอากาศเอกนายสัตวแพทย์ ถวิล สุขมาก 296 16 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ ฐิติวงศ์(ฐิติกานต์) ภูโอบ 4706 16 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ จักรกริศน์ ไกรสนธิ์ 7198 17 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ ชณรัตน์สกรณ์ เต่าทอง 7200 17 ก.พ. 63
สัตวแพทย์หญิง เดือนฉาย หนาดสำโรง 7203 17 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ จักรพรรณ์ บัวทอง 7204 17 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ กังวาน ถิรธำรง 7205 17 ก.พ. 63
นายสัตวแพทย์ สมิทธ์ ลออธรรม 6174 25 ก.พ. 63
สัตวแพทย์หญิง แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง 10549 25 ก.พ. 63

 update 191262

 


วิธีการขอต่อใบอนุญาต

1. ต้องมีคะแนนหน่วยกิต 100 หน่วยกิต โดยตรวจสอบคะแนนได้ที่เมนู สมาชิก Login ตรวจสอบคะแนน
2. ดาวโหลดแบบ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นหนึ่ง) 
    กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐาน 

หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอนี้  : (เอกสารสำเนาทุกฉบับโปรดรับรองสำเนาถูกต้อง)
    1. ใบอนุญาตฯ ตัวจริง (ฉบับเดิม) และบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภา ตัวจริง (ใบเดิม)   
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
    3. รูปถ่ายขนาด 4 x 5 ซ.ม. (2 นิ้ว)  จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)              
    4. หน่วยกิต 100 หน่วยกิต (จนท.ดำเนินการปริ้นให้)
    5. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต  3,000.- บาท  และค่ารักษาทะเบียนสมาชิก 500.- บาท  รวมชำระทั้งสิ้น  3,500.- บาท

3. ชำระเงินด้วยตนเองหรือผ่านธนาคาร ดังนี้
    1. เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ
    2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ (COMP CODE: 0932) ค่าธรรมเนียม 15 บาท
    3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์  ชื่อบัญชีสัตวแพทยสภา เลขที่บัญชี 026-1-10509-8) ค่าธรรมเนียม10/20 บาท 

(ถ้าชำระผ่านตู้ ATM หรือ K-Cyber  banking  ต้องใส่รหัส  COMP CODE : 35096)

(กรณีชำระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กสิกรไทย ให้  DownLoad  ใบสั่งจ่าย (Pay In)  โดยระบุ Ref:1 เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)


4.ส่งคำขอ/หลักฐาน/สำเนาการโอนเงินมาที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ 68/8 หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000   โทร. 0-2017-0700-8  โทรสาร. 0-2017-0709