สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 17 เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours”

 ขออภัยที่นั่งเต็มแล้วค่ะ
-
-------------------

ดาวน์โหลดกำหนดการ.pdf


  

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้วค่ะ
-
------------------------

ดาวน์โหลดกำหนดการ.pdf

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 17 เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours”

---------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในความท้าทายชีวิตหมอสัตว์เล็กคือการรับเคสฉุกเฉิน
"น้องช็อคมาค่ะ คุณหมอช่วยด้วย"
"เคสนี้ต้องผ่าตัดด่วน พี่ฝากหมอวางยาทีนะ"
"ท่าทางจะเบ่งไม่ไหวแล้ว ผ่าคลอดได้มั้ยคะ"
"น้องหยุดหายใจ คุณหมอกู้ชีพเลยครับ"

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาส่งท้ายปี2562 กับงานสัมมนาครั้งที่ 17
เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
09.00 – 16.30น.
ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา

พบกับหัวข้อบรรยาย จากวิทยากรทั้ง ท่าน

- Current Concepts on Management of Shock 
  โดย ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
   อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Anesthesia Guideline and Pain Management for Emergency Cases 
  โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร
   อว.สพ.สาขาศัลยศาสตร์ (D.T.B.V.S.)
   ภาควิชาศัลยศาสตร์   
   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Approaches to Obstetric Emergency: keys to success 
  โดย ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
   อว.สพ.สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์(D.T.B.T.)
   ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Initial CPR assessment: how to administer first aid properly 
  โดย น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์
   อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
   หน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
ได้รับ หน่วยกิต
เปิดลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 11-11-62 เวลา 11.11 น.
ที่ www.vetcouncil.or.th
รับจำนวน 120 ที่นั่ง (ปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม)

หมายเหตุ 
·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน 
·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการ
-โทร. 02-017-0700-8 ต่อ 205
- LINE ID: @vetcce
- Facebook: https://www.facebook.com/vetcce/
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะนำวิธีการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กชเกล้า รุจินินนาท
2
สพ.ญ. กนกประภา เพ็ชรสน
3
สพ.ญ. กมลวัฒน์ ดวงมนตรี
4
สพ.ญ. กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล
5
สพ.ญ. กรวิภา พงษ์เกิดลาภ
6
สพ.ญ. กฤติกา พรหมมาเอง
7
น.สพ. กฤษฎางค์ วุฒิวิชญานันต์
8
น.สพ. กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์
9
สพ.ญ. กัญญามาศ ประมะลิ
10
สพ.ญ. กานต์ธิดา สุติยาภรณ์
11
สพ.ญ. กุลวรินทร์ วรภูมิพายัพ
12
น.สพ. เกริกไกร รัตนพิบูลย์เดช
13
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง
14
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา
15
สพ.ญ. ขนิษฐา นิลอุบล
16
สพ.ญ. ขนิษฐา วิเศษสุข
17
น.สพ. จิรเมธ เก็บไว้
18
สพ.ญ.  จีระภา งามเจริญ
19
สพ.ญ. จุฑาทิพย์ พุฒพิพาท
20
สพ.ญ. จุฑามาศ อัปการัตน์
21
สพ.ญ. จุไรรัตน์ สิงหนาท
22
สพ.ญ. เฉลิมขวัญ จันทร
23
สพ.ญ. ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
24
สพ.ญ. ชนิดา อัศวมาชัย
25
สพ.ญ. ชนิตนันท์ ศรีหวาด
26
สพ.ญ. ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์
27
น.สพ. ชัชวาน ใจสะอาด
28
น.สพ. ชานน สมบูรณ์
29
สพ.ญ. ชาลิดา ฤทธิ์เดช
30
สพ.ญ. ชิดชนก จินจุนทการ
31
สพ.ญ. ฐิติพร ตราวณิชกุล
32
สพ.ญ. ณชาณา ซอประเสริฐ
33
สพ.ญ. ณฐพร บัวศรีทอง
34
สพ.ญ. ณัฎฐ์ธนัน วิจิตรจริยา
35
สพ.ญ. ณัฏฐกา ศรีเกตุ
36
น.สพ. ณัฐพล รัตนมังคลานนท์
37
สพ.ญ. ณัฐกฤตา อารมย์ชื่น
38
น.สพ. ณัฐกิตติ์ จั่นมุกดา
39
สพ.ญ. ณัฐธยาน์ นาคทองกุล
40
น.สพ. ณัฐธีร์ ระพีร์ทวีโชติ
41
สพ.ญ. ณัฐนรี ทองเด็ด
42
น.สพ. ณัฐพล คงปราโมทย์
43
น.สพ. ณัฐวิศ หลิมรักษาสิน
44
สพ.ญ. ตันติมา สุวรรณวิโรจน์
45
สพ.ญ. ตีรณา บุญแจ่ม
46
น.สพ. ธนัตถ์ ธัชชนะชัย
47
สพ.ญ. ธนาพรรณ สิทธิหาญ
48
สพ.ญ. ธมลวรรณ อินทศร
49
สพ.ญ. ธัญญาพร พรหมสุข
50
น.สพ. ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร
51
สพ.ญ. ธาริณ ธงธวัช
52
สพ.ญ. ธิดา นาคบรรพตกุล
53
สพ.ญ. ธีราพร กสิโอฬาร
54
น.สพ. นพดล มีวงศ์ธรรม
55
น.สพ. นัฐชัย สุรรุจิ
56
สพ.ญ. นัทธ์ฤดี สถิรพงษะสุทธิ
57
สพ.ญ. นาฏนารี สิงห์ป้อม
58
สพ.ญ. นารีรัตน์ จันทร์เจริญ
59
สพ.ญ. นารีรัตน์ ชีวมงคลนิมิต
60
สพ.ญ. น้ำเพชร ทับทิมศรี
61
สพ.ญ. นิรชา แก้วพรม
62
สพ.ญ.  เนตรนภิส บุตรไชย
63
สพ.ญ. บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
64
สพ.ญ. เบญจมาภรณ์ อัมหิรัญ
65
สพ.ญ. ปฐมาพร คูเจริญไพศาล
66
สพ.ญ. ปณัฐชา เฉลิมทิพย์
67
น.สพ. ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์
68
สพ.ญ. ประภัสสร จงมีสุข
69
สพ.ญ. ปวีร์ณัชดา สุรประเสริฐ
70
สพ.ญ. ปัญฑารีย์ พัชรกุลวรวัฒน์
71
สพ.ญ.  ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
72
สพ.ญ. ปิยะดา ดัชถุยาวัตร
73
น.สพ. ปิยะโรจน์ ธงรัตนะ
74
สพ.ญ. เปมิกา อิสริโยดม
75
น.สพ. พงศธร โตโฉม
76
น.สพ. พงษกร คล้ายแก้ว
77
น.สพ. พรทวี งามหนัก
78
สพ.ญ. พัชรพร บัวพก
79
น.สพ. พัฒนกร เพทายพนากิจ
80
สพ.ญ. พัณณ์วรา อภิศักดิ์นานนท์
81
สพ.ญ. พัทธนันท์ ปาประกอบ
82
สพ.ญ. พัทธาณันท์ วัฒนธรรม
83
น.สพ. พันทิศ กำลังชัย
84
สพ.ญ. พิชญา สัตยาวีวัฒนากุล
85
สพ.ญ. พิชญาภา อุ่มเจริญ
86
น.สพ. พิมุข ซึ้งประสิทธิ์
87
สพ.ญ. พุทธิดา โรยมณี
88
สพ.ญ. เพ็ญพักตร์ แสนแก้ว
89
สพ.ญ. เพียงระวี แสนพยุห์
90
น.สพ. ไพรัช รุ่งอุทัย
91
สพ.ญ. ภัคจิรา สงวนสุข
92
น.สพ. ภัคภณ วราธัชนนท์
93
สพ.ญ.  ภัชทิชา เสาวภาคย์พงษ์ 
94
สพ.ญ. ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์
95
สพ.ญ. ภัธศา สงวนเสริมศรี
96
น.สพ. ภานุวัฒน์ เศียรสุววรณ์
97
น.สพ. มงคล แม้นมาลัย
98
สพ.ญ. มนรำไพ พุกบ้านยาง
99
สพ.ญ. มสชนก แมลงภู่ทอง
100
สพ.ญ. มะลิวัลย์ คะโยธา
101
สพ.ญ. มัทนี เอกพณิชกิจ
102
สพ.ญ. มินตราพร คงเตี้ย
103
สพ.ญ. มุทิตา ธรรมเจริญ
104
น.สพ. ยิ่งยศ วิเชียรรัตน์
105
สพ.ญ. รมิดา เก่งปฏิยุทธ์
106
สพ.ญ. รุ่งอรุณ อยู่มั่น
107
สพ.ญ. วนิดา เจษฎาเชษฐ์
108
น.สพ. วริทศักดิ์ บุตราสอน
109
สพ.ญ.  วริศรา ศรีรังสิต
110
น.สพ. วสุวัช กะตะศิลา
111
น.สพ. วัชระ ดวงจันทร์
112
สพ.ญ. วันวิสา ภูวนผา
113
สพ.ญ. วิภาดา คำมี
114
น.สพ. วิรุตม์ โชคธนานุกูล
115
สพ.ญ. วิลาสินี ภุมรินทร์
116
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ
117
สพ.ญ. ศนิ ลลิตลักษมานนท์
118
น.สพ. ศราวุฒิ กิ่งวาที
119
สพ.ญ. ศศิธร ประหลาดเนตร
120
สพ.ญ. ศศินภา เกินอาษา
121
สพ.ญ. ศศิประภา ชาลีรัตน์
122
สพ.ญ. ศิริรักษ์ ใหญ่ยอด
123
สพ.ญ. ศิวะพร ตวงเพิ่มทรัพย์
124
สพ.ญ. ศุภพร บุญนวล
125
น.สพ. สหรัฐ เศรษฐสุข
126
สพ.ญ. สุทธิดา สอนอ่อน
127
น.สพ. สุทธิเดช เทนอิสสระ
128
สพ.ญ. สุนันทา สุขพัฒน์
129
สพ.ญ. สุพัตรา ไกรประยูร
130
สพ.ญ. สุพัตรา เจริญพักตร์
131
สพ.ญ. สุพัตรา ที่ดี
132
สพ.ญ. สุพิชชา ฐิรวัฒนวงศ์
133
สพ.ญ. สุภักดี อรัญทอง
134
สพ.ญ. สุวพร กิตตินรเศรษฐ์
135
สพ.ญ. หทัยสิริ กือเจริญ
136
สพ.ญ. หัสนี ศิริยะราช
137
สพ.ญ. องค์พร รุจิรางกูร
138
น.สพ. อนุรักษ์ ถ้ำลอด
139
สพ.ญ. อรณิชชา ศิริชุมชัย
140
สพ.ญ. อรรถพร แขมมี
141
สพ.ญ. อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์
142
สพ.ญ. อัมพวัน อ่อนพานิช
143
น.สพ. อัษฎา หลังปูเต๊ะ
144
สพ.ญ. อาภาพรรณ วรรณคำ
145
สพ.ญ. อารียา มลสิน
146
สพ.ญ. อินทิพร เพ็งรัตน์
147
สพ.ญ. อิสริยาภรณ์ อุปพันธ์
     
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2562