สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง How to help Diabetic dogs and cats live longer

   ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว
  ดาวน์โหลดกำหนดการ
             

 

  

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว
        ดาวน์โหลดกำหนดการ       
 

 ------------------------ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
ร่วมกับ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (วสพท.)
ภูมิใจเสนอ งานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง 

How to help Diabetic dogs and cats live longer 

- จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 พ.ย.2562
- 09.00 - 16.30น.
- ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา 

พบกับแนวทางการรักษาเบาหวานในสุนัข แมวและการแก้ไขภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย 4 วิทยากรที่ได้รับอนุมัติบัตรจากวสพท.สาขาอายุรศาสตร์ ในหัวข้อบรรยายน่าสนใจ ดังนี้
1.การพิจารณาเลือกใช้อินซูลินอย่างมีเหตุผล
โดย อ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม
อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ข้อควรรู้เพื่อการรักษาโรคเบาหวานในสุนัขและแมวอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. การจัดการโรคเบาหวานในสัตว์ป่วยที่มีโรคอื่นร่วม (เช่น ภาวะตับอ่อนอักเสบ, ภาวะ hyperadrenocorticism ฯลฯ)
โดย น.สพ.ทศพล องค์วิเศษไพบูลย์
อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
ศูนย์ต่อมไร้ท่อและทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

4. การจัดการภาวะ DKA ในเวชปฏิบัติ
โดย อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ (D.T.B.V.M.)
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
- ได้รับ 6 หน่วยกิต
- เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ต.ค.เวลา 13.00น.เป็นต้นไป เปิดรับ 120 ที่นั่ง (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)
  

หมายเหตุ 
·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน 
·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน 

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ) 

     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205 

     - Line@ id : @vetcce  

     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

  ------------------------------------------------------------------------

แนะนำวิธีการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล
2
สพ.ญ. กรกนก จินานุรักษ์
3
สพ.ญ. กวิสรา ประสานจิตร์
4
สพ.ญ. กัญญาณัฐ วรคชิน
5
น.สพ. กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์
6
สพ.ญ. กันติศา เรืองจ้อย
7
สพ.ญ. กุสินรา สัตยานุกูล
8
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง
9
น.สพ. เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
10
สพ.ญ. ขนิษฐา  วิเศษสุข
11
สพ.ญ. จงจิตต์ ทองบุญธรรม
12
สพ.ญ. จันทิมา เขินกลาง
13
สพ.ญ. จุฑาทิพย์ ประทุมมัง
14
สพ.ญ. จุฑามาศ รัตนโสภณ
15
สพ.ญ. ชญานุตม์ สิงห์เสน่ห์
16
สพ.ญ. ชญาภา วิเศษเธียรกุล
17
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม
18
สพ.ญ. ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์
19
สพ.ญ. ชลหทัย  ไชยบัง
20
สพญ ชวัลนุช มัคคภาวี
21
น.สพ. เชาวลิต สุทธะลักษณ์
22
น.สพ. ฏุฬาณัฏ วันดี
23
สพ.ญ. ฐาปนีย์ ลีพรหมรัตน์
24
น.สพ. ณรงค์ศักดิ์ สาพรหม
25
สพ.ญ. ณัฐกฤตา อารมย์ชื่น
26
สพ.ญ. ณัฐชยา ซิบเข
27
สพ.ญ. ณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์
28
สพ.ญ. ดวงตวัน มนธาตุผลิน
29
สพ.ญ. ดวงนภา ชัยนะกุล
30
สพ.ญ. ดารันดร์ นพบุตรกานต์
31
น.สพ. ทรงพล นิราราช
32
น.สพ. ทศพล อุษณาโชติ
33
สพ.ญ. ทินรัตน์ เผงพิมาย
34
สพ.ญ. ทิพยวดี จุ้ยปาน
35
น.สพ. ธนพล สันติวัฒนธรรม
36
น.สพ. ธนัตถ์ ดวงกลมล
37
สพ.ญ. ธิดา มีแสงเพ็ชร
38
สพ.ญ. ธีราพร กสิโอฬาร
39
น.สพ. นรเศรษฐ์ โตวณะบุตร
40
น.สพ. นฤเบศร์ เดชธราดล
41
สพญ นันทภพ  เลิศชัยประเสริฐ
42
สพ.ญ. นันทิชา  ยกทอง
43
สพ.ญ. นารีรัตน์ ชีวมงคลนิมิต
44
สพ.ญ. นารีรัตน์ เรียงมณี
45
สพ.ญ. นิสากร เนตรโพธิ์แก้ว
46
สพ.ญ. นุจรี รุ่งรัตน์
47
สพ.ญ. เนตรนภิส บุตรไชย
48
สพญ เบญจมาภรณ์  อัมหิรัญ
49
สพ.ญ. เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์
50
ส.พญ. เบญญาพัชร์ รัตนสุคนธ์
51
สพ.ญ. ปณัฐชา เฉลิมทิพย์
52
น.สพ. ปิยพัทธ์ โชคไมตรี
53
น.สพ. พงศกร  พชรตฤณกร
54
สพ.ญ. พงศ์พร กาวิรส
55
น.สพ. พงษกร คล้ายแก้ว
56
สพ.ญ. พจมาน วัชราภิชาต
57
น.สพ. พณพงศ์ นาคธน
58
สพ.ญ. พธวรรณ โตแย้ม
59
สพ.ญ. พรพิมล ผลประมูล
60
สพ.ญ. พัณณ์วรา อภิศักดิ์นานนท์
61
สพ.ญ. พิชามญช์ วรโชติวริทธิ์ธร
62
น.สพ. พิเชษฐ์ วรุณโกญจนาท
63
สพ.ญ. พิทยาภรณ์ แก้วกุลเศรษฐ์
64
สพ.ญ. พิมพรรณ กาญจนบัตร
65
สพ.ญ. พิมลวรรณ พรมนิล
66
สพ.ญ. พิรญาณ์ ใจยั่งยืน
67
สพ.ญ. พีรดา หิรัญกาญจน์
68
น.สพ. พุทธิพันธุ์ จันทร์งาม
69
สพ.ญ. ภรณีย์ บัญญัติวรกุล
70
น.สพ. ภัทร วิภาบุษบากร
71
น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา
72
น.สพ. ภัทรพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
73
สพ.ญ. ภัทริญา สิงห์แก้ว
74
สพ.ญ. ภูริพร ชลาชีวะ
75
สพ.ญ. มณฑาทิพย์ เกียรติกำจรชัย
76
สพ.ญ. มะลิวัลย์ คะโยธา
77
สพ.ญ. มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ
78
สพ.ญ. มัลลิกา บั้นบูรณ์
79
สพ.ญ. มินตราพร คงเตี้ย
80
น.สพ. ยิ่งยศ วิเชียรรัตน์
81
สพ.ญ. รมิดา เก่งปฏิยุทธ์
82
สพ.ญ. รัญชิดา เจริญทิพากร
83
น.สพ. วทัญญู โคตะนิวงศ์
84
น.สพ. วรรฒนนท์ ยี่สวัสดิ์
85
น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์
86
สพ.ญ. วรรณีรัตน์ เมธาวีสรรเสริญ
87
สพ.ญ. วรินพร สิริพันธนะ
88
สพ.ญ. วฤตดา โอฬารธนกุล
89
น.สพ. วัชระ ดวงจันทร์
90
สพ.ญ. วัลภา เตชะสุข
91
สพ.ญ. วิกานดา หวังอาษา
92
น.สพ. วิชญะ ศักดิ์สิริวัฒน์
93
สพ.ญ. วิชาธร จรรยารักษ์
94
สพ.ญ. วิภารัตน์ เหล่าวชิระสุวรรณ
95
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ
96
สพ.ญ. วิสุทธิสา ทองทิพย์
97
น.สพ วิสูตร ประสิทธิ์สุวรรณ
98
น.สพ. ศรัณย์พงศ์ วงศ์มณี
99
น.สพ. ศราวุฒิ กิ่งวาที
100
น.สพ. ศักดิพัฒน์ โชติกุล
101
สพ.ญ. ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล
102
สพ.ญ. ศิริพร สุขเกษมสุวรรณ
103
สพ.ญ ศุภากร เกลี้ยงมณี
104
น.สพ. ศุภากร สว่างวงศ์
105
สพ.ญ. สุนิสา ปานเจริญ
106
สพ.ญ. สุพัตรา ยนจอหอ
107
สพ.ญ. สุพิชญา หะรินเดช
108
สพ.ญ. สุมัณฑนา ดีเอื้อ
109
น.สพ. สุรินทร์ พรหมเพศ
110
สพ.ญ. สุวพร กิตตินรเศรษฐ์
111
น.สพ. แสนภูมิ บุณยรัตน์
112
น.สพ. โสภณ นาคกล่อม
113
สพ.ญ. องค์พร รุจิรางกูร
114
น.สพ. อนุรักษ์ ถ้ำลอด
115
สพ.ญ. อรณิชชา ศิริชุมชัย
116
สพ.ญ. อลิษา บ่อเงิน
117
น.สพ. อัครา  มรกต
118
สพ.ญ. อัญชิสา เฉลิมพรพงศ์
119
สพ.ญ. อาภาพรรณ  วรรณคำ
120
น.สพ. อายุวัฒน์ จิ๋วหนองโพธิ์
121
สพ.ญ. อุบลพรรณ ขันทรัพย์
122
  รอรายชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท
123
  รอรายชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท
124
  รอรายชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท
125
  รอรายชื่อจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562