สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่15 เรื่อง Diagnostic Imaging Techniques in Veterinary Practice

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว

 ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่15.pdf 

   ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

"What's your diagnosis?"

มีคำกล่าวที่ว่าภาพๆหนึ่งอาจแทนคำพูดนับพัน
แต่ภาพที่มาจากการ X-ray และ Ultrasound นั้น อาจมีเพียงคำตอบเดียว และเป็นคำตอบสำคัญที่นำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่15 เรื่อง Diagnostic Imaging Techniques in Veterinary Practice

::กำหนดวันจัดงาน
วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562
เวลา 09.00 – 16.30น.
ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา

:: ค่าลงทะเบียน
 1,500 บาทต่อวัน
 2,500 บาทต่อ วัน

Linkสำหรับลงทะเบียนออนไลน์  https://forms.gle/JJ6PVog5bDxsvqyC6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการลงทะเบียน

1. เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม) ผ่าน www.vetcouncil.or.th  

2. รับเพียง 100 ที่นั่งต่อวัน

3. ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหน่วยกิตสะสมจากสัตวแพทยสภา จำนวน วันละ หน่วยกิต (2วันรวม 12 หน่วยกิต)

4. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงิน  (ยกเว้นการชำระเงินหลังปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน)

5. ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 

แนะนำวิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน


 

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
28 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62
1
สพ.ญ.
กณิศนันท์ กุศลพงษ์วานิช   เข้าร่วม
2
สพ.ญ.
กนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย เข้าร่วม  
3
สพ.ญ.
กมนียา กระจ่าง เข้าร่วม เข้าร่วม
4
สพ.ญ.
กมลวรรณ ประดิษฐ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
5
น.สพ.
กมุท เทพสุธรรมรัตน์ เข้าร่วม เข้าร่วม
6
สพ.ญ.
กรกนก สุขชม เข้าร่วม เข้าร่วม
7
น.สพ.
กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์ เข้าร่วม เข้าร่วม
8
สพ.ญ.
กัญญาพัชร บุตรศรีภูมิ เข้าร่วม เข้าร่วม
9
สพ.ญ.
กัณธิตา ปวีณสกล เข้าร่วม เข้าร่วม
10
น.สพ.
กัมพล เรียงพวา เข้าร่วม เข้าร่วม
11
สพ.ญ.
กัลยา เก่งวิกย์กรรม เข้าร่วม เข้าร่วม
12
สพ.ญ.
กุลธิดา ธนารักษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
13
สพ.ญ.
เกษศิรินทร์ บัวเพชร เข้าร่วม  
14
น.สพ.
เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ เข้าร่วม เข้าร่วม
15
สพ.ญ.
ขนิษฐา วิเศษสุข เข้าร่วม เข้าร่วม
16
สพ.ญ.
ขวัญรัก ปรีชาสัมมกุล เข้าร่วม เข้าร่วม
17
น.สพ.
โฆษิต นันทิยะกุล เข้าร่วม เข้าร่วม
18
สพ.ญ.
จารุภา นัทธีศรี เข้าร่วม เข้าร่วม
19
สพ.ญ.
จิรกานต์ ว่องวิทย์ เข้าร่วม เข้าร่วม
20
สพ.ญ.
จีรนันท์ โชติทิฆัมพร เข้าร่วม เข้าร่วม
21
สพ.ญ.
จีระภา งามเจริญ เข้าร่วม เข้าร่วม
22
สพ.ญ.
จุฑามาศ รัตนโสภณ  เข้าร่วม เข้าร่วม
23
สพ.ญ.
จุฑามาส หลีกพาน   เข้าร่วม
24
สพ.ญ.
จุรีพร วิมลแก้ว เข้าร่วม เข้าร่วม
25
สพ.ญ.
เจนจิรา กลิ่นประยูร เข้าร่วม เข้าร่วม
26
สพ.ญ.
เจนจิรา สุขศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม
27
น.สพ.
เจริญชัย ฤทธิกุลประเสริฐ เข้าร่วม เข้าร่วม
28
น.สพ.
ฉัตรชัย เชี่ยวณรงค์กร เข้าร่วม เข้าร่วม
29
สพ.ญ.
ฉัตรรัตน์ ดิศกุล ณ อยุธยา เข้าร่วม เข้าร่วม
30
น.สพ.
เฉลิมชัย เหล่าบุศณ์อนันต์ เข้าร่วม เข้าร่วม
31
น.สพ.
เฉลิมวุฒิ สุขเกษม   เข้าร่วม
32
สพ.ญ.
ชญาดา หนูเสน เข้าร่วม เข้าร่วม
33
สพ.ญ.
ชญานิศ พัวสัมพันธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
34
สพ.ญ.
ชนากานต์ บุญส่งนาค เข้าร่วม เข้าร่วม
35
สพ.ญ.
ชนากานต์ สังข์ทอง เข้าร่วม เข้าร่วม
36
สพ.ญ.
ชนาพร ธรรมวัฒน์วิมล เข้าร่วม เข้าร่วม
37
สพ.ญ.
ชนิดา นิลดี เข้าร่วม เข้าร่วม
38
สพ.ญ.
ชนิตนันท์ ศรีหวาด เข้าร่วม เข้าร่วม
39
สพ.ญ.
ชลธิรา ศรีธรรมา เข้าร่วม เข้าร่วม
40
น.สพ.
ชัชวาน ใจสะอาด เข้าร่วม เข้าร่วม
41
สพ.ญ.
ชัญญา แสนลา เข้าร่วม เข้าร่วม
42
สพ.ญ.
ชาลินี ศรีบุญเรือง เข้าร่วม เข้าร่วม
43
สพ.ญ.
ชิดชนก งามดำรงเกียรติ เข้าร่วม เข้าร่วม
44
สพ.ญ.
ชิดชนก จินจุนทการ เข้าร่วม เข้าร่วม
45
สพ.ญ.
ชุติมา ชูแก้ว เข้าร่วม เข้าร่วม
46
สพ.ญ.
ฐิตา อิทธิรัตน์ชัย เข้าร่วม เข้าร่วม
47
สพ.ญ.
ณชาณา ซอประเสริฐ เข้าร่วม เข้าร่วม
48
สพ.ญ.
ณัชชานิษฐ์ พูนธนธีรกุล เข้าร่วม เข้าร่วม
49
สพ.ญ.
ณัฐนรี แรกเรียง เข้าร่วม เข้าร่วม
50
สพ.ญ.
ณัฐนิชา มุกนำพร เข้าร่วม เข้าร่วม
51
สพ.ญ.
ณัฐฤทัย กิ่งมณี เข้าร่วม เข้าร่วม
52
สพ.ญ.
ณีรนุช เดชเจริญยศ เข้าร่วม เข้าร่วม
53
สพ.ญ.
ดวงดาว ทิพย์พิมาน   เข้าร่วม
54
สพ.ญ.
ดวงตวัน มนธาตุผลิน เข้าร่วม เข้าร่วม
55
น.สพ.
เดชวุฒิชัย ยอดคำดี เข้าร่วม เข้าร่วม
56
สพ.ญ.
เดือนฉาย หนาดสำโรง เข้าร่วม เข้าร่วม
57
น.สพ.
ตันติมา สุวรรณวิโรจน์ เข้าร่วม เข้าร่วม
58
สพ.ญ.
ถิราภรณ์ ตวงสินธนากุล เข้าร่วม เข้าร่วม
59
น.สพ.
ธนพล สันติวัฒนธรรม เข้าร่วม เข้าร่วม
60
น.สพ.
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม เข้าร่วม เข้าร่วม
61
สพ.ญ.
ธัญญารัตน์ วงศ์วิริยะพันธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
62
น.สพ.
ธันวา พิณนุวัตร เข้าร่วม เข้าร่วม
63
สพ.ญ.
นฤมล วิรัชขจรเกียรติ เข้าร่วม เข้าร่วม
64
สพ.ญ.
นวภัทร อินต๊ะราชา เข้าร่วม เข้าร่วม
65
สพ.ญ.
นัจพร แจ่มจันทร์ เข้าร่วม เข้าร่วม
66
สพ.ญ.
นันทพร นาคสมพันธุ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
67
สพ.ญ.
นิตยา บุญบาล เข้าร่วม เข้าร่วม
68
น.สพ.
นิติศักดิ์ ยึรัมย์ เข้าร่วม เข้าร่วม
69
น.สพ.
นิธิพงศ์ พงศ์ทิพากร เข้าร่วม เข้าร่วม
70
สพ.ญ.
นิลวรรณ ธรรมศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม
71
สพ.ญ.
นิสารัตน์ เอี่ยมน้อย เข้าร่วม  
72
สพ.ญ.
เนตรนภิส บุตรไชย เข้าร่วม เข้าร่วม
73
สพ.ญ.
บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์ เข้าร่วม เข้าร่วม
74
สพ.ญ.
เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
75
สพ.ญ.
ปณิฐา รัตนชวานนท์ เข้าร่วม เข้าร่วม
76
สพ.ญ.
ปณิธาน สมสาย เข้าร่วม เข้าร่วม
77
สพ.ญ.
ประภัสสร จงมีสุข เข้าร่วม เข้าร่วม
78
สพ.ญ.
ประภาพร โชติช่วง เข้าร่วม เข้าร่วม
79
สพ.ญ.
ปริณดา ศิริโชคชัย เข้าร่วม เข้าร่วม
80
สพ.ญ.
ปัณณพร แก่นศักดิ์ศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม
81
สพ.ญ.
ปิยะฉัตร กระต่ายทอง เข้าร่วม เข้าร่วม
82
สพ.ญ.
พธวรณ โตแย้ม เข้าร่วม เข้าร่วม
83
สพ.ญ.
พนิดา โวหาร เข้าร่วม เข้าร่วม
84
สพ.ญ.
พรรณนภา วิญญายงค์ เข้าร่วม  
85
สพ.ญ.
พัชนันท์พร ไวทยะวณิช เข้าร่วม เข้าร่วม
86
สพ.ญ.
พัชร ไวทยานนท์ เข้าร่วม เข้าร่วม
87
สพ.ญ.
พัชรพร บัวพก เข้าร่วม เข้าร่วม
88
สพ.ญ.
พัชร์รวี ตั้งประเสริฐ เข้าร่วม เข้าร่วม
89
สพ.ญ.
พัชรียา เพชรพิรุณรัตน์ เข้าร่วม เข้าร่วม
90
น.สพ.
พัฒนกร เพทายพนากิจ เข้าร่วม เข้าร่วม
91
น.สพ.
พิชญะ ตันชวลิต เข้าร่วม  
92
สพ.ญ.
พิชญา สัตยาวีวัฒนากุล เข้าร่วม  
93
น.สพ.
พิสิษฐ์ คำศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม
94
น.สพ.
พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน   เข้าร่วม
95
สพ.ญ.
เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์ เข้าร่วม เข้าร่วม
96
น.สพ.
ภัทรดนัย มัคสิงห์ เข้าร่วม เข้าร่วม
97
สพ.ญ.
ภาณุมาศ ไชยปุระ เข้าร่วม เข้าร่วม
98
สพ.ญ.
ภาวิดา วิภูสันติ เข้าร่วม เข้าร่วม
99
สพ.ญ.
มณฑกานต์ เนียมมะณี เข้าร่วม เข้าร่วม
100
สพ.ญ.
มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม
101
สพ.ญ.
มาฆะศิริ ศมานุกร เข้าร่วม เข้าร่วม
102
สพ.ญ.
มินตราพร คงเตี้ย เข้าร่วม เข้าร่วม
103
สพ.ญ.
เมธาวี พงศ์พระเกตุ เข้าร่วม เข้าร่วม
104
สพ.ญ.
รติรส ชัยยะ   เข้าร่วม
105
สพ.ญ.
รมิดา เก่งปฏิยุทธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
106
สพ.ญ.
ระพีพัฒน์ พัชรินทร์ศักดิ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
107
สพ.ญ.
รัตติกาล วรหล้า เข้าร่วม เข้าร่วม
108
สพ.ญ.
รัตน์ทสุดา พรรณรัตน์กิตติ เข้าร่วม เข้าร่วม
109
สพ.ญ.
รุ้งพลอย แหลมทอง เข้าร่วม เข้าร่วม
110
สพ.ญ.
วชิราพรรณ วงศ์วารี เข้าร่วม เข้าร่วม
111
สพ.ญ.
วรารักษ์ พันธ์น้อย เข้าร่วม เข้าร่วม
112
น.สพ.
วัฒนา ผลวิเศษชัยกุล เข้าร่วม เข้าร่วม
113
สพ.ญ.
วันวิสา ภูวนผา เข้าร่วม เข้าร่วม
114
สพ.ญ.
วิจิตร สรรพสอน เข้าร่วม เข้าร่วม
115
น.สพ.
วิรุตม์ โชคธนานุกูล  เข้าร่วม เข้าร่วม
116
น.สพ.
วีรชัย อันประนิตย์ เข้าร่วม  
117
น.สพ.
ศตธรรม หนูเอี่ยม เข้าร่วม เข้าร่วม
118
น.สพ.
ศรัณย์พงศ์ วงศ์มณี เข้าร่วม เข้าร่วม
119
สพ.ญ.
ศศิธร ประหลาดเนตร เข้าร่วม เข้าร่วม
120
น.สพ.
ศิภัสร์ กมลวิทยานนท์ เข้าร่วม เข้าร่วม
121
สพ.ญ.
ศิริรัตน์ พรหมจารีต เข้าร่วม เข้าร่วม
122
น.สพ.
ศุภฤกษ์ พรรณวงษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
123
สพ.ญ.
สริตา สุขสำราญ เข้าร่วม เข้าร่วม
124
น.สพ.
สิทธิพร อนันต์จินดา เข้าร่วม เข้าร่วม
125
สพ.ญ.
สุทธาวรรณ ศิริวราศิลป์ เข้าร่วม  
126
น.สพ.
สุทธิเดช เทนอิสสระ เข้าร่วม เข้าร่วม
127
สพ.ญ.
สุธินี อุดมวงษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
128
น.สพ.
สุนิพัจ พร้อมมูล เข้าร่วม เข้าร่วม
129
สพ.ญ.
สุนิสา สุภาวงศ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
130
สพ.ญ.
สุพัตรา ยนจอหอ เข้าร่วม เข้าร่วม
131
สพ.ญ.
สุภาพร โกมุที เข้าร่วม เข้าร่วม
132
สพ.ญ.
เสาวณีย์ ลิมปนะยิ่งยง เข้าร่วม เข้าร่วม
133
น.สพ.
อนุรักษ์ ถ้ำลอด เข้าร่วม เข้าร่วม
134
สพ.ญ.
อรนันท์ อุดมพัฒนากร เข้าร่วม เข้าร่วม
135
สพ.ญ.
อรวรรยา นุชนารถ เข้าร่วม เข้าร่วม
136
สพ.ญ.
อรุณี หมุนกลาง เข้าร่วม เข้าร่วม
137
สพ.ญ.
อลิษา บ่อเงิน เข้าร่วม เข้าร่วม
138
น.สพ.
อัษฎา หลังปูเต๊ะ เข้าร่วม เข้าร่วม
139
น.สพ.
อานนท์ วิไลรัตน์ เข้าร่วม เข้าร่วม
140
สพ.ญ.
อาภาพรรณ วรรณคำ เข้าร่วม เข้าร่วม

รายชื่อขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62