สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ....

ขอให้ท่านส่งความคิดเห็นภายใน 18 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มรับรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ