สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
ขอให้ท่านส่งความคิดเห็นภายใน 18 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มรับรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ