สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 14 เรื่อง "ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ เล็ก กลาง ใหญ่ อันไหนจะไปต่อ"


คลิกลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่14.pdf

 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่14.docx

 ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่14.pdf

 ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

คลิกลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่14.pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่14.docx

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่14.pdf

ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 14 เรื่อง

 "ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ เล็ก กลาง ใหญ่ อันไหนจะไปต่อ"

สืบเนื่องจากงานเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ ตีบตันหรือไปต่อ" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และมีข้อสรุปว่า ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มีผลให้ ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ ไปต่อ อย่างแน่นอน 
ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ในปัจจุบัน มีหลายประเภท ทั้งคลินิก โรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

หลายท่านคงอยากจะทราบว่า โมเดลแบบใดที่ตอบโจทย์กับ สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเราได้รับเกียรติจาก วิทยากร ที่จะมาให้มุมมองต่างๆ ดังนี้

1 " จิ๋วแต่แจ๋ว " โดย สพ.ญ.ธันยมัย วงษ์สรรพ์ เจ้าของ หมอเนตรรักษาสัตว์ ตัวแทนสถานพยาบาลสัตว์ขนาดเล็ก

2 " กลางๆปรับตัวง่าย " โดย สพ.ญ. นารีวรรณ ยิ้มสำรวย ผู้อำนวยการสุขุมวิทสัตวแพทย์ ตัวแทนสถานพยาบาลสัตว์ขนาดกลาง

3 " ตอบทุกโจทย์ ครบวงจร " โดย สพ.ญ. กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตัวแทนสถานพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่

ผู้ดำเนินรายการ  

สพ.ญ. สุนทรี ศรีวานิชภูมิ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท ไข่สุก จำกัด

ภาคบ่าย พบกับหัวข้อ 
"รู้ไว้ไม่เลี่ยง: ภาษีในวิชาชีพการสัตวแพทย์" โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร

"เปิดคลินิก-โรงพยาบาลสัตว์อย่างไร ให้มั่นใจว่าถูกต้อง" โดย น.สพ.สิทธิพร อนันต์จินดา  กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์

ปิดท้ายด้วย หัวข้อที่จะไม่ทำให้คุณหมอในสถานพยาบาลสัตว์ต้องถูกร้องเรียนกับเรื่อง "สัตวแพทย์ปลอดภัย ห่างไกลเรื่องร้องเรียน" โดย สพ.ญ.วิลาวัลย์ บัวหุ่ง  ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

สัตวแพทยสภา 
กำหนดการจัดงาน 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 17.00น.
ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา

ค่าลงทะเบียน 
สัตวแพทย์ 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท

***เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 10.00น. เป็นต้นไป
รับจำนวน 100 ที่นั่งเท่านั้น

 Linkสำหรับลงทะเบียนออนไลน์  https://forms.gle/JJ6PVog5bDxsvqyC6
โดยสัตวแพทย์จะได้รับ 7 หน่วยกิตจากการเข้าร่วมงาน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ 

-เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงิน  (ยกเว้นการชำระเงินหลังปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน)

-ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 แนะนำวิธีลงทะเบียน

 
 
ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ.
กนกวรรณ  แซ่โง้ว
2
สพ.ญ.
กมลชนก ชาตาคม
3
สพ.ญ.
กมลวรรณ ประดิษฐ์
4
สพ.ญ.
กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล
5
น.สพ.
กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์
6
น.สพ.
กานต์ จันทร์เดช
7
น.สพ.
กานต์ เลขะกุล
8
น.สพ.
กิตติ์อธิศ รุ่งพิริยะเดช
9
น.สพ.
กิรนันท์ นนทปัทมะดุลย์
10
น.สพ.
คชพล จาตุรันต์รัศมี
11
น.สพ.
โฆษิต นันทิยะกุล
12
น.ส
จันจีรา ชัยฤทธิเลิศ 
13
นาย
จิรายุ ตระกูลเขียว
14
สพ.ญ.
จุฑารัตน์ ศรีสงคราม
15
สพ.ญ.
ชญานิศ พัวสัมพันธ์
16
น.สพ.
ชนัต ญาณประภาศิริ
17
นาย
ชยดนย์ หวังมนิดากุล
18
นาย
ชวดนย์ หวังมนิดากุล
19
สพ.ญ.
ชวนชม เชาว์ปฏิภาณ
20
น.สพ.
ชวินทร์ ศรีธัญรัตน์
21
น.สพ.
ชาติชาย  สุวรรณหงษ์
22
สพ.ญ.
ณัชชา จันทรศุข
23
น.สพ.
ณัฐกาญจน์ แกล้วเขตต์การ
24
น.สพ.
เดชวุฒิชัย ยอดคำดี
25
น.สพ.
ต้นตระกูล
26
สพ.ญ.
ตันติมา สุวรรณวิโรจน์
27
น.สพ.
ถาวร สิงห์ชาดา
28
สพ.ญ.
ธนพร พิทักษ์กุล
29
น.สพ.
ธนากร เกียรติกำแหง
30
สพ.ญ.
ธนารีย์ ภาณุพิจารย์
31
น.สพ.
ธวัชชัย มีสิทธิ์
32
สพ.ญ.
ธารีรัตน์ พัดทอง
33
สพ.ญ.
ธิดาวัลย์ บุญเอนก
34
น.สพ.
ธีระยุทธ  วนากิตติเสถียร
35
น.สพ.
นรเศรษฐ์ ปั้นเหน่งเพชร
36
สพ.ญ.
นฤมล บูรณะจุฑานนท์
37
สพ.ญ.
นัฐพร  สีใจคำ
38
สพ.ญ.
เบญจลักษณ์ ลีประไพวงษ์
39
น.สพ.
ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ
40
นาย
ปภัสสร ปั้นเหน่งเพชร
41
น.สพ.
ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์
42
สพ.ญ.
ประเทืองจิตร บุญเพ็ง
43
นาย
ประธาน จันจินา
44
สพ.ญ.
ปวีณา วิศรัมวัน
45
สพ.ญ.
ปิยกานต์ พัฒนอางกุล
46
น.สพ.
ปิยะ ศรีถาพร
47
สพ.ญ.
ปิยะภรณ์ คำดี
48
น.สพ.
พชระ เมืองช้าง
49
น.สพ.
พรพงศ์ ภูลสนอง
50
สพ.ญ.
พรพิชชา ตรีณาวงษ์
51
สพ.ญ.
พรพิมล ผลประมูล
52
สพ.ญ.
พรรษมล ชาครียวณิชย์
53
สพ.ญ.
พัชรศริณทร์ บัวเทศ
54
สพ.ญ.
พัทธนันท์ ปาประกอบ
55
สพ.ญ.
พิชญาภา ชมแก้ว
56
น.สพ.
พิทยา สวนขวัญ
57
น.สพ.
ไพฑูรย์ สายแวว
58
นาย
ภัคธร รุ่งรัศมี
59
น.สพ.
ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ
60
น.สพ.
มงคล เทพเกษตรกุล
61
สพ.ญ.
มธุวดี บุตรคำโชติ
62
สพ.ญ.
มาฆะศิริ ศมานุกร
63
สพ.ญ.
มุกดาศจี มหากนก
64
นางสาว
เมทิกา ตะเวทีกุล
65
สพ.ญ.
เมธาวี พงศ์พระเกตุ
66
นาย
ยงยุทธ์ รัตนโพธิ์แสงศรี
67
สพ.ญ.
รสมา ภู่สุนทรธรรม
68
น.สพ.
รักชาติ คงบุญ
69
น.สพ.
รัชพล พันธภิบาล
70
นางสาว
รัตนา บุบผาลา
71
น.สพ.
ราชบัณฑิต บัณฑิตโกวิท
72
สพ.ญ.
วรรณชนก รูปะสุต
73
น.สพ.
วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล
74
น.สพ.
วันเสน่ห์ โตอนันต์
75
สพ.ญ.
วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ
76
สพ.ญ.
วิจิตรา สรรพสอน
77
สพ.ญ.
วิภาศิริ อมรวิทยาเวช
78
สพ.ญ.
ศศินภา เกินอาษา
79
สพ.ญ.
ศิริกัญญา แพรกนัทที
80
สพ.ญ.
ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล
81
นางสาว
สไบทิพย์  บุญยงค์
82
สพ.ญ.
สุขุมาลย์ มนัสปรีเปรม
83
น.สพ.
สุทธิเดช เทนอิสสระ
84
น.สพ.
สุทธิพงษ์ กิตติศรีไสว
85
น.สพ.
สุพจน์ จารุสมบัติ
86
สพ.ญ.
สุภาพร สุทธิพงศ์เกียรติ์
87
สพ.ญ.
สุรภา สกุลส่องบุญศิริ
88
น.สพ.
สุรศักดิ์ พ่ออามาตย์
89
น.สพ.
เสกข์ หิรัณยรัชต์
90
สพ.ญ.
อชิรญา  เหล่าวณิชย์วิทย์
91
น.สพ.
อนันต์ รัศมี
92
สพ.ญ.
อมรรัตน์ จิตประวัติ
93
สพ.ญ.
อมรรัตน์ สงค์ดำ
94
สพ.ญ.
อรรถพร จิตติเรืองเกียรต
95
สพ.ญ.
อรวี ไหมล้วน
96
สพ.ญ.
อัญชนา เกษทองมา
97
สพ.ญ.
อัญชลิดา วิพุธานุพงษ์
98
น.สพ.
อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
99
น.สพ.
เอกรินทร์ แซ่ตั้ง
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562

 

รายชื่อ VIP จาก Vet Products
ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ.
ชฎาภรณ์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์
2
น.สพ.
ชุมพล จิตรกร
3
น.สพ.
พรชัย พงศาธิวัฒน์
4
คุณ
พูลศักดิ์  วิทางจีน
5
สพ.ญ.
วรางคณา พันธุ์วาณิช
6
น.สพ.
วิทยา จินตเวก
7
น.สพ.
ศตวรรษ ทักษะวรบุตร
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2562