สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๘/๒๕๖๒  

เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั่วคราว

ของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

............................

              ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั่วคราวของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังนี้

              ๑. ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั่วคราวของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ๓๐,๐๐๐  บาท/คน/ครั้ง

 

                                                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  

                                                                                      (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                       นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๘/๒๕๖๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชั่วคราว.pdf