สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และเรื่องแก้ไขความคลาดเคลื่อน

และเรื่องแก้ไขความคลาดเคลื่อน

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf