สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑


ปัญหา และแนวทางแก้ไข Salmonella ในไก่
สพ.ญ.ดร.นิอร  บุญประเสริฐ

การประชุมสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก โอกาส และ อุปสรรคในการส่งออกไปต่างประเทศ
สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี

เอาให้ชัด ถ้ามีปัญหาASF จะมีผลกับวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างไร
คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์
(เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย)
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

การระบุตำแหน่งวิการในสมองเบื้องต้น
อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์  สุวรรณา 

การระบุตำแหน่งวิการในไขสันหลังเบื้องต้น
อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์  สุวรรณา