สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย)
ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓

โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในลูกช้าง ฝันร้ายสำหรับเจ้าของช้างและสัตวแพทย์
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม

การจัดการสุขภาพสัตว์ในสวนสัตว์สมัยใหม่ (Health management in modern zoo)
สพ.ญ.เยาประภา มาธุระ

การเคลื่อนย้ายสัตว์เมื่อปิดสวนสัตว์
น.สพ.วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล
สพ.ญ.ขวัญใจ กาญจนพิทักษ์กุล

Wildlife Rescue and Ambulatory Medicine หลักการช่วยเหลือสัตว์ป่าและการรักษาเบื้องต้น
น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน

Gastrointestinal disease and pain management 
สพ.ญ. อังศวีร์ บุญมากนอ่อน  

Common skin disease in Rabbit and Rodent
สพ.ญ. ปณิชา สิงห์เสนา

Rabbit dentistry
สพ.ญ.อุษณีย์ บุตรอยู่

 

 
---------------------------------------------------

ห้องเตียง ตันสงวน  ชั้น 3 

 

 

Current situation of AMR in  veterinary clinical setting
Swine and Poultry:สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต

Aquaculture:สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
Wildlife and exotic:สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์

Current situation of AMR in  veterinary clinical setting(ต่อ)
Companion animals:สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ

Strategic to combat Antimicrobial Resistance:สพ.ญ.ดร.ศุภร  ทองยวน
Wrap Up: Research and Innovations: สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย

Review โรคติดเชื้อในม้าที่สำคัญ
ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม

Up-date การตรวจโรคติดเชื้อในม้าของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ชนิดของโรคที่ส่งตรวจ, วิธีการตรวจ ขั้นตอนการเตรียมส่งตัวอย่างตรวจ และการรายงานผล)
น.สพ. ฐปณัฐ  สงคสุภา

การขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรค EIA  
น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน 

Up-dateขั้นตอน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ในการนำม้าเข้า-ออกระหว่างประเทศ
สพ.ญ.ลมัย  นามมงคล

ประสบการณ์ทางสัตวแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการนำม้าแข่ง เข้า-ออก ระหว่างประเทศ
น.สพ.ดร.อนุชิต  สิทธิไชยากุล