สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย)
ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้นที่ ๓

หัวข้อ:สัตวแพทย์ไทยก้าวไกล ก้าวไปกับสัตวแพทยสภาสู่อาเซียน
    ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
    สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
      ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม


 

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย)
ห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓

หัวข้อ:แนวทางการเตรียมตัวเพื่อได้รับอนุมัติบัตรวิทยาลัยชำนาญการ ทั้ง 5 สาขา