สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

สถาบัน

นายสัตวแพทย์ภาคภูมิ  บุศยพลากร

ศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสัตวแพทย์นวัต  แสนนามวงษ์

อายุรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

        

                                                                   (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                    นายกสัตวแพทยสภา                      

 

ดาวน์โหลดประกาศ 26/2562 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯวุฒิบัตร ปี2562.pdf