สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

   ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๒๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________________________

                    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

นายสัตวแพทย์ฐานิต  กสานติกุล

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์หัสดินทร์  บุญศรีโรจน์

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์กิตติกร  บุญศรี

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงปาณิสรา  คุณกิตติ

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงมรกต  นันทไพฑูรย์

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

นายสัตวแพทย์เกียรติ  แพวงศ์นุกูล

ศัลยศาสตร์

นายสัตวแพทย์ทศพล  องค์วิเศษไพบูลย์

อายุรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงสุชาดา  หัทยานานนท์

อายุรศาสตร์

นายสัตวแพทย์โอสธี  เดชกัลยา

อายุรศาสตร์

๑๐

นายสัตวแพทย์นิติพงศ์  หอมวงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๑

นายสัตวแพทย์ปองพล  พงไธสงค์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๒

สัตวแพทย์หญิงกานต์ชนา  พูนสุข

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๓

นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๑๔

สัตวแพทย์หญิงสหฤทัย  เจียมศรีพงษ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

 

                  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

                                       

                                                             (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                              นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ 25/62 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ปี2562.pdf