สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๑  / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

-------------------------------------------

                   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

             ๑.    คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                    ๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

                             ธุรกิจ  เอกชน  ฟาร์มสัตว์เลี้ยง  คลินิก  โรงพยาบาลสัตว์

                    ๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                    ๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
                             ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

            ๒.  เงื่อนไขการทำงาน

                    ๒.๑  มีวาระการทำงาน  ๓  ปี  เมื่อครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่แต่ไม่เกิน  ๒ วาระติดต่อกัน

                    ๒.๒  ไม่มีเงินเดือนประจำ  ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วย

                             ค่าใช้จ่ายของสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๔๖

                    ๒.๓  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมี

                             อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                            ๒.๓.๑   กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและ
                                        มาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                            ๒.๓.๒   ออกระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันและกิจกรรมเพื่อดำเนินการจัดการการ

                                        ศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๓   ออกระเบียบประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๔   ออกระเบียบการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ

                            ๒.๓.๕   กำหนดองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

                                         เพื่อดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๖   กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ

                            ๒.๓.๗   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและรายงานต่อสัตวแพทยสภา
                                        เป็นประจำทุกปี

                           ๒.๓.๘   เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือน

                                        และค่าตอบแทนผู้จัดการ

                           ๒.๓.๙   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา

                                       ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัดขึ้น  ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                           ๒.๓.๑๐  ดำเนินการรับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
                                         การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  และผลการทดสอบการ
ฝึกอบรมสำหรับผู้รับใบอนุญาต
                                         เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นสอง  เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

                ๓.  การรับสมัคร  ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สัตวแพทยสภา  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยใส่ซองปิดผนึกส่งไปยังสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบล  บางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘   ภายในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๖๒  โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

               ๔.  การพิจารณา  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากเอกสารใบสมัคร  เพื่อเป็นตัวแทนจากสายงานวิชาชีพจำนวน  ๗  คน  เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ในหัวข้อต่อไปนี้

                    ๔.๑   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๔.๒   งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ประกอบด้วย

                              ๔.๒.๑   ทำงานในภาคธุรกิจเอกชนและฟาร์มสัตว์เลี้ยง  ๒  คน

                              ๔.๒.๒   ทำงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์  ๒  คน

                              ๔.๒.๓   ทำงานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  ๓  คน

                    ๔.๓   มีเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                    ๔.๔   ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาและการพิจารณาของคณะกรรมการ
                             สัตวแพทยสภาถือเป็นที่สุด

               ๕.  การประกาศผลการคัดเลือก

                   สำนักงานสัตวแพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย  หรือเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

 

 

                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   มิถุนาคม   ๒๕๖๒

 

 

                                                                                         (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวโหลดประกาศ ๒๑/๒๕๖๒ รับสมัครคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ.pdf

ดาวน์โบสมัครสมัครเป็นคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ.doc