สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19 สัตวแพทยสภา

           เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 63 ท่านนายกสัตวแพทยสภาและเลขาธิการ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19  สำนักงานสัตวแพทยสภาสนองนโยบาย ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID 19 ด้วยการให้เจ้าหน้าที่สลับการปฏิบัติงานโดยครึ่งหนึ่ง work from home กับอีกครึ่งหนึ่ง work from office วันเว้นวัน ตลอดเดือน เมษายนนี้ หากมีกรณีเร่งด่วน ให้ประชุมด้วยโปรแกรม zoom app

  

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกมอบเงินสนับสนุนจำนวน 15.5 ล้านบาท

 

                 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ สัตวแพทยสภา น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและคณะกรรมการ ได้มอบเงินสนับสนุนแก่สัตวแพทยสภาเป็นจำนวนเงิน 15.5 ล้านบาท โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภาเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ เงินจำนวน 12 ล้านบาทนั้น เพื่อหาดอกผลสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตนศ.สัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากทุกสถาบัน และเงินจำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อเข้ากองทุนขยายพื้นที่ทำการสำนักงานสัตวแพทยสภา ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

ภาพกิจกรรม the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

               คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภา ในนามผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอขอบคุณ ทีมวิทยากรจาก AVBC, องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสภา ผู้บริหารศูนย์ฯ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานสัตวแพทยสภา ที่ได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล การประชุมฯ ได้เสร็จสิ้นบรรลุตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งค่ะ

 

 

 

ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM

             ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM ประจำปี ๒๕๖๒  ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ (รวม ๑๐,๐๐๐ เหรียญ)

 

 

ภาพกิจกรรมมอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

                เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สัตวแพทยสภา โดยผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา คณะกรรมการสัตวแพทยสภาและหัวหน้าสำนักงานฯ มอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง  พร้อมทั้งปรึกษาการปฏิบัติงานต่างๆของสัตวแพทยสภา