สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ศ.สพ. ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ และการประชุมรูปแบบการจัดการความรู้

 

ประกาศศ.ศ.สพ.

ที่ ๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง เกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์  

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ และการประชุมรูปแบบการจัดการความรู้

 

            ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 2019) หรือโควิด-๑๙ ทำให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมวิชาการ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การเสวนา การประชุมภายในหน่วยงาน การประชุมระหว่างหน่วยงาน และสโมสรวารสาร ซึ่งปกติจัดในสถานที่ประชุมได้ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้กำหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 

๑. การประชุมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar)

            รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การจัดการประชุม หรือสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยวิทยากรอาจเป็นการบรรยายสด (LIVE) หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ไว้แล้วฉายในเวลาที่กำหนด  โดยมีกำหนดบรรยายเพียง ๑ ครั้ง

           เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                  * ระยะเวลาในการบรรยายต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาที  และต้องไม่เกิน ๙ ชั่วโมงต่อวัน

                  * รูปแบบการบรรยาย

                           - กรณีเป็นระบบถ่ายทอดการบรรยายที่สามารถตรวจสอบสถานะการรับชมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานบันทึกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นรับชมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาบรรยายทั้งหมด โดยไม่ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าชมทำการตอบ

                           - กรณีเป็นระบบถ่ายทอดการบรรยายที่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการรับชมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ระบบLIVE บน Facebook หรือ YouTube  ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าชมตอบเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา  โดยคำถามและคำตอบมาจากเนื้อหาที่บรรยาย เพื่อเป็นการชี้วัดว่าได้ชมการบรรยายตลอด  โดยควรมีคำถามจำนวน ๕ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก (เกณฑ์ผ่านคือ ต้องตอบถูก ๓ ข้อขึ้นไปจึงจะได้รับหน่วยกิตสะสม)

                * ไม่ต้องส่งวีดิทัศน์มาให้ตรวจประเมินก่อนการทำกิจกรรม

                * การยื่นขอจัดกิจกรรม  -  สามารถยื่นขอจัดกิจกรรมได้ตามปกติ (ผ่านระบบ หรืออีเมล์) ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ และต้องแนบกำหนดการหัวข้อบรรยาย คำถามคำตอบทดสอบความรู้พร้อมเฉลยคำตอบที่ถูกต้องมาด้วยกัน

                *เกณฑ์การอนุมัติหน่วยกิต – ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ๑ หน่วยกิต ต่อการรับชมการบรรยาย ๑ ชั่วโมง

 

๒. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวีดิทัศน์ (VDO self-learning)

            รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การบรรยายเนื้อหาความรู้โดยวิทยากรที่มีการบันทึกภาพ หรือทำการตัดต่อไว้เป็นวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมได้เข้าชม  โดยหลังชมวีดิทัศน์ต้องมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับชม   ทั้งนี้ สามารถเปิดให้เข้าเรียนรู้วีดิทัศน์และตอบคำถามในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ได้ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี

  เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                * ระยะเวลาในการบรรยายต่อ ๑ หัวข้อความรู้ ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาทีขึ้นไป  และไม่เกิน ๓ ชั่วโมง

                * ต้องมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้หลังชมวีดิทัศน์  โดยคำถามและคำตอบมาจากเนื้อหาที่บรรยาย   

                          - หัวข้อบรรยาย ระหว่างเวลา ๓๑ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ควรมีคำถามจำนวน ๕ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก  ได้รับ ๑ หน่วยกิตต่อหัวข้อบรรยาย

                          - หัวข้อบรรยาย ระหว่างเวลา ๑ ชั่วโมง ๑ นาทีขึ้นไป ถึง ๓ ชั่วโมง ควรมีคำถามจำนวน ๑๐ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก  ได้รับ ๓ หน่วยกิตต่อหัวข้อบรรยาย

                          - เกณฑ์ผ่านคือ ต้องตอบถูกร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปจึงจะได้รับหน่วยกิตสะสม

                * กรณีดังกล่าว ต้องทำการยื่นขอจัดกิจกรรมและส่งวีดิทัศน์มาให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ทำการตรวจประเมินก่อน  โดยต้องส่งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (กรณีที่ไฟล์บรรยายมีขนาดใหญ่ให้ทำการฝากลิงค์ในเว็บไซต์ แล้วจึงส่งที่อยู่เว็บไซต์มาให้ทางอีเมล์)  ร่วมกับการยื่นขอจัดกิจกรรมผ่านระบบ หรือทางอีเมล์ตามปกติ

 

๓. การประชุมทางวิชาการภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการองค์ความรู้(Knowledge management)        

           รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การประชุมภายในหน่วยงาน  การประชุมระหว่างหน่วยงาน สโมสรวารสาร หรือการสัมมนาผ่านระบบVDO conferenceอื่นๆ โดยทุกคนที่เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องมีการเปิดกล้องวีดีโอของตนเอง ผ่านโปรแกรม เช่น  ZOOM, LINE เป็นต้น

           เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                 * ระยะเวลาในการบรรยายต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาที  และต้องไม่เกิน ๙ ชั่วโมงต่อวัน

                 * ไม่ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบคำถาม

                 * หลักฐานการยื่นขอหน่วยกิต คือ ไฟล์บันทึกการประชุมผ่านระบบVDO conference

                 * การยื่นขอจัดกิจกรรม  สามารถยื่นขอจัดกิจกรรมได้ตามปกติ (ผ่านระบบ หรืออีเมล์) ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ 

 

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

                                                  (สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม)

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ดาวน์โหลดประกาศที่3/2563 กิจกรรมสัมมนาออนไลน์-เรียนรู้ผ่านสื่อ-ประชุมKM.pdf

 

 

ประกาศศ.ศ.สพ. ที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๓

-----------------------------

 

             ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดย ต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

                   ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

                   ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

                   ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

            ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้ให้การรับรอง มีดังนี้

 

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๓  

            สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

            จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

            ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา  

            โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๗๕ ราย ดังนี้

  

ลำดับที่

ผ่านหลักสูตร
ระยะยาว

ชื่อ - สกุล

เลขที่ฯ

คะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม (%)

. การสอบเพิ่มพูน
ความรู้

(เต็ม ๖๐%)

คะแนนรวม

(เปอร์เซ็นต์)

. สัตว์เลี้ยง

(เต็ม ๒๐%)

. ปศุสัตว์

(เต็ม ๒๐%)

เกษตรฯ๕๑

นายกฤษฎา

ทองสวัสดิ์

๑๕๐๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

ขอนแก่น๕๑

นายกิตติพัฒน์

ชุมปัญญา

๘๕๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๐๐

๗๕.๐๐

เกษตรฯ๕๓

นายขจรชัย

เรืองสุข

๒๐๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

ขอนแก่น๕๓

นายขรรค์ชัย

ช่วงชัย

๒๙๗๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

เกษตรฯ๕๓

นายคมกฤช

พลวิชิตร

๒๔๙๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

ขอนแก่น๕๒

นายจิตสมนึก

วรเชษฐ

๑๓๕๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

ขอนแก่น๕๔

นายจีระวัฒน์

ภักดีร่มเย็น

๒๖๓๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๐๐

๗๑.๐๐

เชียงใหม่๕๔

นายเจริญ

ไตรรัตนประพันธ์

๒๖๐๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๐๐

๗๓.๐๐

ขอนแก่น๕๔

นายชัชชาย

เต็งหงษ์เจริญ

๒๕๕๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๑๐

เชียงใหม่๕๒

นายชัชวาลย์

อนาวงศ์

๑๓๗๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๑๑

ขอนแก่น๕๒

นายชัย

ชื่อดำรงรักษ์

๑๐๖๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๒

เกษตรฯ๕๒

นายชัยยุทธ

เหลืองบุศราคัม

๑๑๑๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๑๓

เกษตรฯ๕๒

นายแก่นธัญญพัฒน์

ดอกสันเทียะ

๒๓๙๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๑๔

ขอนแก่น๕๒

นายชุมพล

รัตน์ชุรี

๒๕๖๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๕๐

๗๕.๕๐

๑๕

เชียงใหม่๕๔

นายชูชาติ

ชำนาญชานันท์

๒๘๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๑๖

เชียงใหม่๕๔

นายดวงเนตร

เตวิยะ

๘๓๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๑๗

ขอนแก่น๕๒

นายเด่นพงษ์

ไทยลา

๒๖๑๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๑๘

ขอนแก่น๕๓

นายถนอมศักดิ์

เศิกศิริ

๘๕๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๑๙

ขอนแก่น๕๐

นายทรงเกียรติ

บัวชุม

๒๑๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๕๐

๗๒.๕๐

๒๐

ขอนแก่น๕๓

นายทรงศักดิ์

วรสาร

๒๔๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๒๑

ขอนแก่น๕๔

ทวีศักดิ์

พานเมือง

๒๕๖๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๒๒

ขอนแก่น๕๓

นายทวีสิทธิ์

ศรีสุริยชัย

๑๓๙๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๒๓

ขอนแก่น๕๒

นายทินกร

โพธิ์พันธ์ทูล

๒๖๓๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๒๔

ขอนแก่น๕๑

นายเทวัญ

ศรีสุธัญญาวงศ์

๒๒๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๒๕

เกษตรฯ๕๓

นายธนุส

ธนะวิโรจน์

๒๕๕๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๒๖

ขอนแก่น๕๒

นายนวฤทธิ์

ศิริหล้า

๒๐๑๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๒๗

เกษตรฯ๕๓

นายนิกร

เหล่าชัย

๒๕๘๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๒๘

ขอนแก่น๕๔

นายบุญตรี

ยุบรัมย์

๒๖๕๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๒๙

เชียงใหม่๕๒

นายบุญมี

สำมณี

๑๘๗๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๓๐

เชียงใหม่๕๑

นายประจวบ

รัตนพิบูลวงษ์

๘๖๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๓๑

เกษตรฯ๕๐

นายประชุม

เกตุพยัคฆ์

๒๗๕๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๕๐

๗๖.๕๐

๓๒

เชียงใหม่๕๔

นายประนอม

ตาทรายวงศ์

๒๐๒๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๓๓

เกษตรฯ๕๓

นายประสิทธิ์

ปานะบุตร

๔๗๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๓๔

เกษตรฯ๕๑

นายประสิทธิ์

พวงทอง

๑๑๑๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๓๕

เชียงใหม่๕๒

นายประเสริฐ

ลี้ประเสริฐ

๑๓๗๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๓๖

ขอนแก่น๕๐

นายปัญญา

รุจาคม

๑๘๔๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๕๐

๗๖.๕๐

๓๗

ขอนแก่น๕๒

นายผดุงศักดิ์

แดงด้อมยุทธ์

๑๑๙๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๕๐

๗๘.๕๐

๓๘

เกษตรฯ๕๒

นายไพบูลย์

ศรีสิทธิยานนท์

๒๙๗๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๓๙

เกษตรฯ๕๒

นายไพบูลย์

สุนทราภักดี

๑๗๘๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๐

ขอนแก่น๕๑

นายไพวรรณ

ชาลี

๑๖๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๑

เกษตรฯ๕๒

นายภิญโญ

รัศมีประเสริฐสุข

๑๓๔๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๕๐

๗๗.๕๐

๔๒

เกษตรฯ๕๒

นายมนตรี

เปาปราโมทย์

๑๘๘๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๕๐

๗๒.๕๐

๔๓

ขอนแก่น๕๒

นายยุทธชัย

แพงปัสสา

๑๗๗๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๓.๐๐

๘๓.๐๐

๔๔

ขอนแก่น๕๒

นายยุทธนา

ชุมโคตร

๒๕๔๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๔๕

ขอนแก่น๕๒

นายรังสรรค์

วรวงษ์

๒๕๙๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๕๐

๗๔.๕๐

๔๖

ขอนแก่น๕๐

นายเรวัตร

เรืองคำ

๒๘๔๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๔๗

ขอนแก่น๕๒

นายวรกร

อินทแพทย์

๑๒๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๕๐

๘๑.๕๐

๔๘

ขอนแก่น๕๓

นายวรสิทธิ์

ศรีสิทธิ์

๒๕๗๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๒.๐๐

๗๒.๐๐

๔๙

เชียงใหม่๕๔

นายวิเชียร

เพิ่มเยาว์

๑๔๐๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๕๐

เกษตรฯ๕๓

นายวินัย

บุตรดี

๒๖๕๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๐๐

๗๕.๐๐

๕๑

เชียงใหม่๕๔

นายวินัย

อ่อนนุ่ม

๘๔๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๕๐

๘๐.๕๐

๕๒

เกษตรฯ๕๒

นายศักดิ์ชัย

ฐิติพงษ์พานิช

๑๕๘๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๐๐

๗๙.๐๐

๕๓

เกษตรฯ๕๑

นายสมชาย

มาสา

๑๕๘๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๐.๐๐

๘๐.๐๐

๕๔

ขอนแก่น๕๔

นายสมเดช

กุมภวา

๑๓๕๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๕๐

๗๓.๕๐

๕๕

เกษตรฯ๕๑

นายสมบูรณ์

ศรีสุเทพ

๒๑๑๙

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๐๐

๗๑.๐๐

๕๖

ขอนแก่น๕๒

นายสมศักดิ์

อนันต์

๒๖๓๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๕๐

๘๒.๕๐

๕๗

เกษตรฯ๕๒

นายสมหมาย

แน่นหนา

๑๗๕๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๐๐

๗๖.๐๐

๕๘

เชียงใหม่๕๔

นายสะอาด

ชาญกิจกรรณ์

๒๖๑๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๑.๕๐

๗๑.๕๐

๕๙

เชียงใหม่๕๔

นายสิริวุฒิ

บางโพธิ์ทอง

๑๔๐๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๐๐

๗๔.๐๐

๖๐

เกษตรฯ๕๑

นายสุบิน

โพธิ์เจริญ

๑๕๘๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

๖๑

ขอนแก่น๕๔

นายสุพจน์

บุญรัตน์

๒๔๙๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๕.๕๐

๗๕.๕๐

๖๒

เชียงใหม่๕๔

นายสุมล

รักแดง

๒๖๒๗

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๖.๐๐

๗๖.๐๐

๖๓

เกษตรฯ๕๓

นายสุรชัย

ปานทอง

๑๔๐๔

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๖๔

เกษตรฯ๕๒

นายสุรศักดิ์

ตั้งสุดใจ

๑๓๔๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๖๕

เกษตรฯ๕๒

นายสุรินทร์

โอฬารสุวรรณชัย

๑๓๘๖

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๓.๐๐

๗๓.๐๐

๖๖

เกษตรฯ๕๓

นายสุวุฒิ

เพียรเจริญ

๑๓๘๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๐๐

๘๑.๐๐

๖๗

ขอนแก่น๕๓

นายเสน่ห์

แก้วพะเนาว์

๒๕๖๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๕๐

๗๐.๕๐

๖๘

เชียงใหม่๕๔

นายโสภณ

แก้วศิริ

๒๖๕๒

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๕๐

๗๘.๕๐

๖๙

เชียงใหม่๕๑

นายอนนต์

นันทแลบ

๒๖๗๘

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๒.๐๐

๘๒.๐๐

๗๐

เกษตรฯ๕๓

นายอนุรักษ์

ถาบุตร

๒๕๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๘.๐๐

๗๘.๐๐

๗๑

เกษตรฯ๕๓

นายอภิชาต

เอี่ยมประไพ

๑๗๕๓

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๙.๕๐

๗๙.๕๐

๗๒

เกษตรฯ๕๓

นายอวยชัย

ผาตินาวิน

๘๒๑

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๗.๐๐

๗๗.๐๐

๗๓

เชียงใหม่๕๔

นายอำนาจ

หมีโชติ

๒๖๒๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๕๑.๕๐

๘๑.๕๐

๗๔

เกษตรฯ๕๓

นายอุเทน

รุ่งเรือง

๒๐๑

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๕๐.๕๐

๘๕.๕๐

๗๕

ขอนแก่น๕๔

นายเอกภาพ

อินอ่อน

๒๐๑๕

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๔.๕๐

๗๔.๕๐


  

                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

                                                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน)

                                                                                                             รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                                                                                        รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ 2/2563_คะแนนสพ.pdf

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"

 

 ดาวน์โหลดกำหนดการ 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"

 

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563

เวลา 09.00-16.30น.

ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา

 

กิจกรรมภายในงาน

   -แนะนำการเขียนบทความประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบ

   -ร่วมทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา เจริญน้ำพระพุทธมนต์ ถวายเพลพระ

   -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

   -รดน้ำดำหัวพี่ๆสัตวแพทย์อาวุโสอาวุโส และนายกสัตวแพทยสภา

 

*** เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับ 5 หน่วยกิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ 2 ช่อง (ทางใดก็ได้)

1.ทางLINEของสัตวแพทยสภา (LINE ID: @vetcce)

2.โทร.02-017-0700-8 ต่อ 205

 

แจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาทำการ

 

 

ประกาศเลื่อน งานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศ.ศ.สพ. ให้เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา19 มะเร็ง.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน19.pdf
 ดาวน์โหลดใบ Pay-in-19-มะเร็ง.pdf


 

งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง  Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 

กลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะเร็ง (Hematologic Malignancy) ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลิวคีเมีย (Leukemia), มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma), มะเร็งไขกระดูกชนิดเอ็มเอ็ม (Multiple Myeloma)ปัจจุบันพบสัตว์ป่วยโดยเฉพาะสุนัขและแมว โรคมะเร็งโลหิตวิทยา (โรคหรือความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ระบบ reticulo-endothelial ต่อมน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน) มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรง เพราะระบบเลือดเป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย รองจากปอดและหัวใจ ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สัตวแพทย์ควรเรียนรู้ขั้นตอนการวินิจฉัยแนวทางใหม่ที่แม่นยำเพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง  Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats

 

- วันอังคารที่ 25 ก.พ.2563

- 09.00-17.00น.

- ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา

- ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

- ได้รับ 6 หน่วยกิตสะสม

-----------------

กำหนดการงานสัมมนา

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4

09.00-10.25 น. เทคนิคการเก็บตัวอย่างเซลล์วิทยาและชิ้นเนื้อ (Cytology and Biopsy Sampling Technique)

โดย สพ.ญ.แคทรียา จันทน์ขาว

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

10.25-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.05 น. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสุนัข

:การวินิจฉัยและการรักษา (Canine Lymphoma: Diagnosis and Treatment)

โดย อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12.05-12.15 น. คำถามและวิจารณ์

(Question & Discussion) โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมชั้น 1

 

13.15-14.40 น. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแมว

:การวินิจฉัยและการรักษา

(Feline Lymphoma: Diagnosis and Treatment) โดย อ.สพ.ญ.ดร.อารยา รัตนกถิกานนท์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.40-14.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.55-16.20 น. โรคลิวคีเมียในสุนัขและแมว

(Canine & Feline Leukemia: Diagnosis and Treatment)

โดย น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

16.20-17.00 น. คำถามและวิจารณ์

(Question & Discussion)

โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-------------------

 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มกราคม เป็นต้นไป ผ่าน

www.vetcouncil.or.th รับจำนวน 120 คน

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.02-017-0700-8 กด 205 (คุณจรวยพร)

LINE ID: @vetcce

หรือ https://www.facebook.com/vetcce/

ในวันและเวลาทำการ

 

หมายเหตุ 

  1. กรณีลงทะเบียนแล้ว ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  ยกเว้น การชำระเงินหลังจากผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน
  2. ผู้ที่ชำระเงินเกินจำนวน สามารถกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืน และจะได้รับเงิน ภายใน 7 – 10 วันทำการ

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กำไรทิพย์ โล่ห์คำ
2
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง
3
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา
4
สพ.ญ. จิตตพร จำคำสอน
5
สพ.ญ. จุฑารัตน  ศรีสงคราม
6
น.สพ. ชวินทร์ ศรีธัญรัตน์
7
สพ.ญ. ฐิตินันท์ สุพรรณรัชตกุล
8
สพ.ญ. ฐิติมา วรรณานิภายน
9
สพ.ญ. ณัฐนันท์ สุภาภัทรานนท์
10
น.สพ. ต้นตระกูล ไชยชนะ
11
น.สพ. ติณห์ ผลเกิด
12
สพ.ญ. ธวัลยมัย จินดาเจริญศิลป์
13
สพ.ญ. ธาริณ ธงธวัช
14
น.สพ. นพรัตน์ รุ่งรัศมี
15
น.สพ. นริศ เต็งชัยศรี
16
น.สพ. นัฎพงศ์ สวดประโคน
17
สพ.ญ. นุชจิรา โชติภัทรศรี
18
สพ.ญ. เนตรนภิส บุตรไชย
19
น.สพ. ปวิช สุรนันท์
20
สพ.ญ. ปวีณ์พร หลำเบ็ญสะ
21
สพ.ญ. ปองกานต์ ศรวณีย์
22
สพ.ญ. ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
23
สพ.ญ. ปิยะภรณ์ คำดี
24
น.สพ. พงษกร คล้ายแก้ว
25
น.สพ. พงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล
26
สพ.ญ. พธวรรณ โตแย้ม
27
สพ.ญ. พรรษมล ชาครียวณิชย์
28
สพ.ญ. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
29
น.สพ. พุทธิพงศ์ เติมทอง
30
น.สพ. ภัทร วิภาบุษบากร
31
น.สพ. มงคล แม้นมาลัย
32
สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี
33
สพ.ญ. มะลิวัลย์ คะโยธา
34
สพ.ญ. มาฆะศิริ ศมานุกร
35
น.สพ. รวินท์ จวงรัตน์
36
สพ.ญ. รังสิมาย์ โชติอภิสิทธิ์กุล
37
สพ.ญ. รัสรินทร์ กันตวิริทธิ์พล
38
สพ.ญ. รุจา จิโรภาส
39
น.สพ. วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
40
สพ.ญ. วาทินี นาคประเสริฐ
41
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์
42
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ
43
สพ.ญ. ศจีพัตร นพพันธ์
44
สพ.ญ. ศนิ ลลิตลักษมานนท์
45
น.สพ. ศราวุฒิ กิ่งวาที
46
น.สพ. ศราวุธ สวัสดิ์เอื้อ
47
สพ.ญ. ศุภวรรณ นุตาคม 
48
สพ.ญ. สิริภัทร รัศมีจันทร์
49
สพ.ญ. สุนิสา สุภาวงศ์
50
สพ.ญ. สุพัตรา ยนจอหอ
51
น.สพ. หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์
52
สพ.ญ. อรอุมา สิรยายน
53
สพ.ญ. อัญรัตน์ บางยี่ขัน
54
สพ.ญ. อามธิรา ทรัพย์มูล
     
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563