สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่11

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร11

ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .word

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา (ศ.ศ.สพ.) ร่วมกับ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"

รายละเอียดของงาน
   วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
   ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา
   เปิดให้ทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิชาการ เจ้าของฟาร์มสุกร และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
   ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
   ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจะได้รับ หน่วยกิตสะสม จากการเข้าร่วมงาน
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2562 ทาง www.vetcouncil.or.th

     ·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี******

     ·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

พบกับวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อบรรยายที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ ASF มางานเดียวครบจบทุกประเด็น

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. รู้ให้ทัน African Swine Fever
                           ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
                           คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น. การตรวจวินิจฉัย African Swine Fever และสถานการณ์จริง ณ ปัจจุบัน
                           น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ
                           สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

11.15-12.15 น. มาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันการระบาด African Swine Fever
                           ผู้แทนกรมปศุสัตว์

12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-13.45 น. มาตรการ ASF 4 ป้องกัน ปฏิบัติ 
                           ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม 
                           นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

13.45-14.45 น. มาตรการป้องกัน ASF ของภาคเอกชน
                           โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชน
                            1. น.สพ.ระพี ปัญญาทอง
                                - บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
                            2. น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา
                                - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
                            3. สพญ.อรวรรณ ฟักขำ
                                - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                  ส่วนประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์
                                - บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                            4. น.สพ.ชญานินทร์ ใจอ่อนน้อม 
                                - บริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. เสวนาเรื่อง ถอดรหัสการป้องกัน ASFV จากผู้รู้จริง ทำจริง และแนวปฏิบัติ
                          โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชนจากช่วงที่แล้ว

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

 ----------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-071-0700-8 กด 201,203,204
Facebook Inbox : vetcce
LINE@ : ID line @vetcce

----------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กฤติกา หาญญานันท์
2
สพ.ญ. กุลธิดา วงค์ราช
3
น.สพ. ขวัญชัย จรัสแผ้ว
4
น.สพ. ฐานวุฒิ ไม้สนธิ์
5
น.สพ. ณัฐวุฒิ ปานเพชร
6
น.สพ. ถาวร สิงห์ชาดา
7
น.สพ. ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์
8
น.สพ. นคร นันต์จารุวงศ์
9
นาย ปรีชา ชูแก้ว
10
สพ.ญ. ปิยากร ทองสุข
11
น.สพ. พิรเศรษฐ์ พ่วงกุล
12
สพ.ญ. ริญญารัตน์ เลิศพิสิฐกมล คำโปธิ
13
สพ.ญ. ศิริพร  ทักษไพบูลย์
14
น.สพ. สืบวงศ์ สุขสุดประเสริฐ
15
น.สพ. สืบศักดิ์ ทองประภา
16
สพ.ญ. อรดา โมรา
17
สพ.ญ. อริศรา เอมปรากฎ
18
น.สพ. เอกภูมิ สะอาด
19
น.สพ. กิตติภพ ฟองรัตนะกุล
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒

  ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ คะแนนสพ.ชั้นสอง

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๒

-----------------------------

              ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

             ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

             ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

             ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

             ทั้งนี้ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้ให้การรับรอง มีดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๒  

           สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

           จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา  

๒. การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ICVS2 019)

           สถาบัน: สมาคม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

           จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

           ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

           โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๑๒๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่
ผ่านหลักสูตร
ระยะยาว
ชื่อ - สกุล
เลขที่ฯ
คะแนนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม (%)
๓.การสอบ
เพิ่มพูน
ความรู้
(เต็ม ๖๐%)
คะแนนรวม
(เปอร์เซ็นต์)
๑.สัตว์เลี้ยง
(เต็ม ๒๐%)
๒.ปศุสัตว
(เต็ม ๒๐%)
เชียงใหม่๕๑ นายกอบบุญ นิลโขง ๑๒๙๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
เชียงใหม่๕๒ นายเกรียงศักดิ์ โพธา ๑๓๑๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
เกษตรฯ๕๒ นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์ ๒๔๐๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
เชียงใหม่๕๒ นายคมสัน สมัครการ ๑๐๓๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจรัส แป้นทอง ๑๓๒๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
เชียงใหม่๕๒ นายจักราวุธ คำทวี ๑๒๒๒
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
เกษตรฯ๕๒ นายจิรนิติ วงษ์คำหาญ ๑๘๕๓
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
เกษตรฯ๕๓ นายฉัตรชัย ชาววัง ๑๘๗๓
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
ขอนแก่น๕๓ นายฉัตรพล พรหมเศรณี ๑๗๙๙
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐
ขอนแก่น๕๒ นายเฉลิมชัย วงศกรโกศล ๑๗๖๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑
เชียงใหม่๕๒ นายชลอ ไทยศิริ ๑๗๖๔
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้ ๒๔๙๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๑๓
เกษตรฯ๕๒ นายชัยณรงค์ เสนชัย ๑๓๒๕
๑๕
๑๕
๕๒
๘๒.๐
๑๔
เกษตรฯ๕๒ นายชัยพร เอ้งฉ้วน ๑๑๗๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๕
เกษตรฯ๕๐ นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ ๒๗๐๙
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๖
เชียงใหม่๕๒ นายชาญชัย เนตรแก้ว ๒๔๑๖
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายชาตรี บุญนันท์ ๑๓๓๓
๑๕
๑๕
๔๓.๕
๗๓.๕
๑๘
เกษตรฯ๕๒ นายชิดชัย อาสาวดีรส ๒๔๑๓
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๙
ขอนแก่น๕๓ นายเชิดชูวงศ์ จุฑะกนก ๗๖๒
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๐
ขอนแก่น๕๒ นายไชย อุปรินทร์ ๑๗๐๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายญาณนายเวทย์ รณภูมิ ๑๘๙๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๒๒
เกษตรฯ๕๒ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง ๑๓๐๘
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๓
เกษตรฯ๕๒ นายณิชพน พรหมเดชะ ๔๐๔
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๒๔
เกษตรฯ๕๑ นายเดชา ศรีโสภา ๒๔๐๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๒๕
เกษตรฯ๕๓ นายถนอม สุขสำราญ ๑๘๖๑
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๒๖
เกษตรฯ๕๓ นายทวนทอง อาจรักษา ๑๑๙๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๒๗
เกษตรฯ๕๒ นายทำเนียบ กลัดแก้ว ๒๓๕๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๘
ขอนแก่น๕๓ นายเทวิน แสวงสิน ๑๒๖๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๒๙
เกษตรฯ๕๑ นายธน เทียนทอง ๔๖๗
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๓๐
เกษตรฯ๕๒ นายธนพล ทองน่วม ๒๓๙๔
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๓๑
เกษตรฯ๕๑ นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิช ๒๖๖๗
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๒
เกษตรฯ๕๒ นายธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์ ๒๕๕๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๓
ขอนแก่น๕๒ นายนคร จันทคุปต์ ๒๕๖๖
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๓๔
ขอนแก่น๕๒ นายนพพร พันธานนท์ ๒๘๘๒
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๓๕
เกษตรฯ๕๑ นายนพรัต เทียนทอง ๑๓๑๐
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๓๖
เกษตรฯ๕๒ นายนรวัฒน์ ผลตาล ๑๖๘๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๓๗
ขอนแก่น๕๓ นายนาวา อักษร ๑๒๙๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๓๘
เกษตรฯ๕๒ นายนิพนธ์ เศียรอักษร ๖๙๖
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๓๙
ขอนแก่น๕๓ นายนิพนธ์ พรหมจารี ๒๔๘๔
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๔๐
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต บุญพิทักษ์ ๑๑๘๘
๑๕
๑๕
๔๓
๗๓.๐
๔๑
เกษตรฯ๕๒ นายบรรพต หรรษาพันธุ์ ๑๗๕๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๔๒
เกษตรฯ๕๓ นายบรรหาร นวกุล ๑๓๐๑
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๓
ขอนแก่น๕๓ นายบัญชา ตังควณิชย์ ๑๒๘๓
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๔๔
ขอนแก่น๕๒ นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน ๑๘๔๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๔๕
ขอนแก่น๕๓ นายบุญส่ง กรมกอง ๑๘๑๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๔๖
ขอนแก่น๕๑ นายประยงค์ คนฉลาด ๑๗๗๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๔๗
ขอนแก่น๕๒ นายประยูร เล็บขาว ๔๑๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๔๘
เชียงใหม่๕๒ นายประเวศ เปรมศรี ๒๔๑๘
๑๕
๑๕
๔๒.๕
๗๒.๕
๔๙
เชียงใหม่๕๑ นายประสาท กุณนะ ๑๘๖๓
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๕๐
เชียงใหม่๕๑ นายประสาน สีตลรัศมี ๑๒๔๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๑
ขอนแก่น๕๔ นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ๑๒๖๕
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๕๒
เกษตรฯ๕๒ นายประเสริฐ ก้อนสันทัด ๒๔๓๕
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๕๓
เกษตรฯ๕๓ นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ ๑๘๖๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๕๔
ขอนแก่น๕๒ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ๑๒๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๕๕
เกษตรฯ๕๓ นายปิยะ นาคทองกุล ๑๘๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๕๖
ขอนแก่น๕๓ นายเผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล ๒๙๖๙
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๗
ขอนแก่น๕๔ นายพงศ์ณริศร์ บริสุทธิ์ ๑๑๙๓
๑๕
๑๕
๔๔
๗๔.๐
๕๘
เกษตรฯ๕๒ นายพรชัย หวังมนิดากุล ๑๓๐๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๕๙
เชียงใหม่๕๒ นายพรชัย อารีย์วงษ์ ๒๕๐๓
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๖๐
ขอนแก่น๕๓ นายพิทยากร อ้วนพรมมา ๑๑๙๘
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๑
เกษตรฯ๕๒ นายพินันท์ แสงอุทัย ๒๕๐
๑๕
๑๕
๔๐
๗๐.๐
๖๒
ขอนแก่น๕๒ นายไพฑูรย์ ราโช ๒๕๐๗
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๖๓
เกษตรฯ๕๐ นายไพรินทร์ คันศร ๒๗๔๖
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๖๔
เกษตรฯ๕๒ นายไพโรจน์ มาแสง ๒๒๙๘
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๖๕
เชียงใหม่๕๒ นายไพลิน คณะรมย์ ๑๘๖๙
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๖๖
เกษตรฯ๕๒ นายภูวดล สาลีเกษตร ๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๖๗
เกษตรฯ๕๒ นายมนตรี นิลสุวรรณ ๑๒๔๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๖๘
ขอนแก่น๕๒ นายมาโนช ปราชญ์ศิลป์ ๗๘๓
๑๕
๑๕
๔๑.๕
๗๑.๕
๖๙
เชียงใหม่๕๑ นายรวิกร สาคำ ๒๕๐๔
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๗๐
เกษตรฯ๕๒ นายรัชช์ นามกร ๒๓๘๗
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๗๑
ขอนแก่น๕๑ นายวรภพ บุญประดิษฐ์ ๑๗๗๒
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๗๒
เกษตรฯ๕๒ นายวัชระ ศะศิประภา ๒๕๔๑
๒๐
๒๐
๕๒.๕
๙๒.๕
๗๓
เกษตรฯ๕๒ นายวัฒนา มณีสุริยา ๗๗๔
๑๕
๑๕
๕๑.๕
๘๑.๕
๗๔
เกษตรฯ๕๒ นายวิจัย รัตนมาศ ๒๓๑๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๗๕
ขอนแก่น๕๑ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ๒๔๘๖
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๗๖
ขอนแก่น๕๓ นายวิสิทธิ์ หินเธาว์ ๒๔๔๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๗๗
เกษตรฯ๕๒ นายวีรศักดิ์ เกรียงธีรศร ๑๗๖๐
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๗๘
เกษตรฯ๕๒ นายศราวุฒิ จิวะชาติ ๑๗๕๔
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๗๙
เกษตรฯ๕๒ นายศิริเดช คงสุบรรณ์ ๒๕๒๕
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๘๐
ขอนแก่น๕๒ นายศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ ๑๗๗๔
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๘๑
เกษตรฯ๕๒ นายสนธยา พุ่มมูล ๑๒๓๙
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๒
เกษตรฯ๕๒ นายสมเกียรติ เอกอุดมพงษ์ ๑๒๕๘
๑๕
๑๕
๕๔
๘๔.๐
๘๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ ๑๒๗๕
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๘๔
ขอนแก่น๕๓ นายสมเกียรติ แก้วจินดา ๒๕๑๐
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๘๕
เกษตรฯ๕๒ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ๑๘๐๔
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๘๖
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล ๔๑๙
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๘๗
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย หมื่นเดช ๑๑๘๗
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๘๘
เกษตรฯ๕๓ นายสมชาย สุทนต์ ๑๘๘๘
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๘๙
ขอนแก่น๕๔ นายสมชาย ศรีอรุณ ๒๔๕๕
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๙๐
เกษตรฯ๕๓ นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ๗๑๖
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๑
เกษตรฯ๕๓ นายสมพงศ์ ทองเกื้อ ๑๘๘๑
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๒
ขอนแก่น๕๒ นายสมพงษ์ แก้วสุภาพ ๒๗๓๓
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๓
ขอนแก่น๕๓ นายสมพร สิ้นภัย ๑๒๘๐
๑๕
๑๕
๕๒.๕
๘๒.๕
๙๔
ขอนแก่น๕๔ นายสมศักดิ์ เลิงนิสสัย ๒๐๕๖
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๕
เชียงใหม่๕๒ นายสมศักดิ์ ฉายชูวงษ์ ๒๓๖๘
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๙๖
เกษตรฯ๕๐ นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ๒๖๖๒
๑๕
๑๕
๔๙.๕
๗๙.๕
๙๗
ขอนแก่น๕๑ นายสรรเสริญ เจริญตะคุ ๑๔๘๔
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๙๘
เกษตรฯ๕๒ นายสรายุทธ วรรณสูตร ๑๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๙๙
เชียงใหม่๕๔ นายสัจจะ อัตตะศิริ ๑๓๐๖
๑๕
๑๕
๕๐.๕
๘๐.๕
๑๐๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุชล ไชยศิริ ๒๓๓๕
๑๕
๑๕
๔๗.๕
๗๗.๕
๑๐๑
ขอนแก่น๕๓ นายสุชัย ลิ้มวัฒนา ๑๒๗๙
๑๕
๑๕
๔๙
๗๙.๐
๑๐๒
เชียงใหม่๕๑ นายสุทัศน์ บุญสูนย์ ๑๒๒๐
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๐๓
ขอนแก่น๕๒ นายสุเทพ บุญปลูก ๒๑๘
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๐๔
เชียงใหม่๕๒ นายสุนทร ม่วงมี ๑๓๐๓
๑๕
๑๕
๔๘.๕
๗๘.๕
๑๐๕
เกษตรฯ๕๓ นายสุมิตร อำนวยสินสิริ ๒๓๘๓
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๐๖
เกษตรฯ๕๒ นายสุรชัย ขาวนวล ๑๘๐๗
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๐๗
เกษตรฯ๕๓ นายสุรพงค์ โชติกเสถียร ๗๕๕
๑๕
๑๕
๔๘
๗๘.๐
๑๐๘
ขอนแก่น๕๒ นายสุรพล ธัญญเจริญ ๑๒๐๗
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๐๙
เกษตรฯ๕๒ นายสุรินทร์ จันทร์กรณ์ ๑๒๓๘
๑๕
๑๕
๔๔.๕
๗๔.๕
๑๑๐
เกษตรฯ๕๓ นายสุรินทร์ เครือแก้ว ๑๘๙๑
๑๕
๑๕
๔๐.๕
๗๐.๕
๑๑๑
เกษตรฯ๕๑ นายสุวัฒน์ อนันตโสภณกุล ๖๒๑
๑๕
๑๕
๔๗
๗๗.๐
๑๑๒
เกษตรฯ๕๓ นายเสน่ห์ ประเสริฐ ๒๓๖๒
๑๕
๑๕
๔๕
๗๕.๐
๑๑๓
ขอนแก่น๕๓ นายอดิศร บุณฑี ๑๗๘๑
๑๕
๑๕
๔๖.๕
๗๖.๕
๑๑๔
ขอนแก่น๕๒ นายอโนชา อินทรศร ๒๔๕๐
๑๕
๑๕
๔๕.๕
๗๕.๕
๑๑๕
ขอนแก่น๕๓ นายอพิมล ตานุชนม์ ๒๔๔๘
๑๕
๑๕
๕๑
๘๑.๐
๑๑๖
เกษตรฯ๕๑ นายอภินันท์ โอปณะโสภิต ๑๒๑๑
๑๕
๑๕
๕๓.๕
๘๓.๕
๑๑๗
เกษตรฯ๕๒ นายอรุณ ตันติวิภาวิน ๑๒๔๕
๑๕
๑๕
๕๓
๘๓.๐
๑๑๘
ขอนแก่น๕๑ นายอัมพร ชุมปัญญา ๑๑๓๗
๑๕
๑๕
๔๑
๗๑.๐
๑๑๙
เชียงใหม่๕๑ นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ๑๒๒๖
๑๕
๑๕
๔๖
๗๖.๐
๑๒๐
เชียงใหม่๕๒ นายอารักษ์ ไกรมงคล ๑๗๘๒
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐
๑๒๑
เกษตรฯ๕๓ นายอุเทน ศรีดี ๑๓๒๓
๑๕
๑๕
๕๐
๘๐.๐

 

                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒

                                                                 

                                                                                         (สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม)

                                                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

เปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2562
   
รายชื่อเรียงตามพยัญชนะ ก - ฮ
 
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
เอกสารไม่ครบ
1
นาย
กอบบุญ นิลโขง  
2
นาย
เกรียงศักดิ์ โพธา  
3
นาย
คติ แสงศรีจันทร์รัตน์  
4
นาย
คมสัน สมัครการ  
5
นาย
จรัส แป้นทอง  
6
นาย
จักราวุธ คำทวี  
7
นาย
จิรนิติ  วงษ์คำหาญ  
8
นาย
ฉัตรชัย ชาววัง  
9
นาย
ฉัตรพล(ฉลาม) พรหมเศรณี  
10
นาย
เฉลิมชัย วงศกรโกศล (อเนกะเวียง)  
11
นาย
ชลอ ไทยศิริ  
12
นาย
ชัชวาลย์ เพ็ชรแท้  
13
นาย
ชัยณรงค์ เสนชัย  
14
นาย
ชัยนาท ชุ่มเงิน  
15
นาย
ชัยพร เอ้งฉ้วน  
16
นาย
ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์  
17
นาย
ชาญชัย เนตรแก้ว  
18
นาย
ชาตรี บุญนันท์  
19
นาย
ชิดชัย อาสาวดีรส  
20
นาย
เชิดชูวงศ์ จุฑะกนก  
21
นาย
ไชย(มนัสชัย) อุปรินทร์  
22
นาย
ญาณเวทย์ รณภูมิ  
23
นาย
ณรงค์  ม่วงไหมทอง  
24
นาย
ณิชพน(เบญจขันธ์)(พิพัฒน์) พรหมเดชะ  
25
นาย
เดชา ศรีโสภา  
26
นาย
ถนอม สุขสำราญ  
27
นาย
ทวนทอง อาจรักษา  
28
นาย
ทำเนียบ กลัดแก้ว  
29
นาย
เทวิน แสวงสิน  
30
นาย
ธนพล(ณรงค์) ทองน่วม  
31
นาย
ธีระ ลิขิตธรรมวาณิช  
32
นาย
ธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์  
33
นาย
นคร  จันทคุปต์  
34
นาย
นพพร พันธานนท์  
35
นาย
นพรัต(อภิชาต) เทียนทอง  
36
นาย
นรวัฒน์(พลีชีพ) ผลตาล  
37
นาย
นาวา อักษร  
38
นาย
นิพนธ์ เศียรอักษร  
39
นาย
นิพนธ์ พรหมจารี  
40
นาย
บรรพต บุญพิทักษ์  
41
นาย
บรรพต หรรษาพันธุ์  
42
นาย
บรรหาร นวกุล  
43
นาย
บัญชา ตังควณิชย์  
44
นาย
บุญธรรม เนาว์สูงเนิน  
45
นาย
บุญส่ง กรมกอง  
46
นาย
ประยงค์ คนฉลาด  
47
นาย
ประยูร เล็บขาว  
48
นาย
ประเวศ เปรมศรี  
49
นาย
ประสาท กุณนะ  
50
นาย
ประสาน สีตลรัศมี  
51
นาย
ประสิทธิ์ ทองกรณ์  
52
นาย
ประเสริฐ ก้อนสันทัด  
53
นาย
ประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์  
54
นาย
ปัญญา มูลคำกาเจริญ(มูลคำ)  
55
นาย
ปิยะ นาคทองกุล  
56
นาย
เผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล  
57
นาย
พงศ์ณริศร์(จรัสพงศ์) บริสุทธิ์  
58
นาย
พรชัย หวังมนิดากุล(เจียมจันทร์คุปต์)  
59
นาย
พรชัย อารีย์วงษ์  
60
นาย
พิทยากร อ้วนพรมมา  
61
นาย
พินันท์ แสงอุทัย  
62
นาย
ไพฑูรย์ ราโช  
63
นาย
ไพรินทร์ คันศร  
64
นาย
ไพโรจน์ มาแสง  
65
นาย
ไพลิน คณะรมย์  
66
นาย
ภูวดล สาลีเกษตร  
67
นาย
มนตรี นิลสุวรรณ  
68
นาย
มาโนช ปราชญ์ศิลป์  
69
นาย
รวิกร(อุดม) สาคำ  
70
นาย
รัชช์ นามกร  
71
นาย
วรภพ บุญประดิษฐ์  
72
นาย
วัชระ ศะศิประภา  
73
นาย
วัฒนา มณีสุริยา  
74
นาย
วิจัย รัตนมาศ  
75
นาย
วิโรจน์ คลังบุญครอง  
76
นาย
วิสิทธิ์ หินเธาว์  
77
นาย
วีรศักดิ์ เกรียงธีรศร  
78
นาย
ศราวุฒิ จิวะชาติ  
79
นาย
ศิริเดช คงสุบรรณ์  
80
นาย
ศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ  
81
นาย
สนธยา พุ่มมูล  
82
นาย
สมเกียรติ เอกอุดมพงษ์  
83
นาย
สมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ (บ้ำสันเทียะ)  
84
นาย
สมเกียรติ แก้วจินดา  
85
นาย
สมควร ปิยะพงศ์เดชา  
86
นาย
สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล  
87
นาย
สมชาย หมื่นเดช  
88
นาย
สมชาย สุทนต์  
89
นาย
สมชาย ศรีอรุณ  
90
นาย
สมบูรณ์ ใบสีจวง  
91
นาย
สมพงศ์ ทองเกื้อ  
92
นาย
สมพงษ์ แก้วสุภาพ  
93
นาย
สมพร สิ้นภัย  
94
นาย
สมศักดิ์ เลิงนิสสัย สำเนาใบอนุญาตฯ
95
นาย
สมศักดิ์ ฉายชูวงษ์  
96
นาย
สมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์  
97
นาย
สรรเสริญ เจริญตะคุ  
98
นาย
สรายุทธ วรรณสูตร  
99
นาย
สัจจะ อัตตะศิริ  
100
นาย
สุชล ไชยศิริ  
101
นาย
สุชัย ลิ้มวัฒนา  
102
นาย
สุทัศน์ บุญสูนย์  
103
นาย
สุเทพ บุญปลูก  
104
นาย
สุนทร ม่วงมี  
105
นาย
สุมิตร อำนวยสินศิริ  
106
นาย
สุรชัย ขาวนวล  
107
นาย
สุรพงค์ โชติกเสถียร  
108
นาย
สุรพล ธัญญเจริญ  
109
นาย
สุรินทร์ จันทร์กรณ์  
110
นาย
สุรินทร์ เครือแก้ว  
111
นาย
เสน่ห์ ประเสริฐ  
112
นาย
อดิศร บุณฑี  
113
นาย
อโนชา อินทรศร  
114
นาย
อพิมล ตานุชนม์  
115
นาย
อภินันท์ โอปณะโสภิต  
116
นาย
อรุณ ตันติวิภาวิน  
117
นาย
อัมพร ชุมปัญญา  
118
นาย
อาทิตย์ ยอดคำลือ  
119
นาย
อารักษ์ ไกรมงคล  
120
นาย
อุเทน ศรีดี  
121
นาย
สุวัฒน์ อนันตโสภณกุล  
122
นาย
ธน(สุชีพ) เทียนทอง  
         
 
Up-date ผู้ที่ส่งหลักฐานมาถึง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

 

 update 010362 14:36 

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"

 

"ฟ้ายังเป็นสีหม่นให้คนอย่างเรา มารวมกันเข้า..ให้เป็นเมฆฝน"

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ร่วมกับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา

กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำการเขียนบทความประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เพื่อขอหน่วยกิต พิธีทำบุญสำนักงานสัตวแพทยสภา

   พิธีรดน้ำดำหัวสัตวแพทย์อาวุโสและนายกสัตวแพทยสภา ร่วมพบปะพูดคุย ย้อนวันวานอันหวานหอม จิบน้ำชากาแฟในบรรยากาศอบอุ่น

- เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งชื่อ เบอร์โทรฯติดต่อ  ทางLine นี้เท่านั้น

- เปิดรับเพียง 100 ที่นั่ง

 

ช่วยกันบอกต่อไปยังอาจารย์  พี่หมอ สัตวแพทย์อาวุโสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่รักและเคารพด้วยนะครับ เพื่อให้ท่่านได้มาร่วมกิจกรรม  ณ สภาฟ้าหม่นของเราแห่งนี้ครับ

 

หมายเหตุ

1. รับลงทะเบียนเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่เคยเป็นสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งแต่ใบอนุญาตฯหมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยแจ้งข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทอาหารทาง Official Line@ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (ID LINE: @vetcce)

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

3. หากสามารถนำอุปกรณ์ที่ช่วยพิมพ์บทความ อาทิ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต  จะเอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะสามารถส่งผลงานเพื่อขออนุมัติหน่วยกิตท้ายคาบได้ (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการหน่วยกิตในการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ)

4. ผู้ประสงค์จะขอทำการต่ออายุฯ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องนำหลักฐานมาในวันนั้น (รายละเอียด ศึกษาในหน้า ดาวน์โหลเอกสารของเว็บไซต์สัตวแพทยสภา)

5. ผู้เข้าร่วมงานตลอดวัน จะได้รับ 4 หน่วยกิตสะสม

ดาวน์โหลดกำหนดการ 10_เสวนาCEฟ้าหม่นคนอาวุโส

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่
เรียงตามลำดับพยัญชนะ (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง
2
กัฐพร ภู่เพชร
3
กิตติ มหาวิรุฬห์
4
กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
5
เกษมพันธ์ กาญจนาธนเสฏฐ์
6
เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
7
โกเมน จันทนลัญจกร
8
โกสินทร์ ตั๊นสกุล
9
จตุพร สมิตานนท์
10
จุไร เลาห์ประเสริฐ
11
ฉวีวรรณ วิริยะภาค
12
ไชยสน ศรีสุข
13
ณรงค์ เบญจกุล
14
ทัศนีย์ มุงเมือง
15
ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
16
นิดารัตน์ ไพรคณะฮก
17
นิมิตร ไตรวนาธรรม
18
บุญญิตา รุจทิฆัมพร
19
บุญมี สัญญสุจจารี
20
บุษกร หัศกรรจ์
21
ปนันท์ ธนเจริญวัชร
22
ประเทือง สุดสาคร
23
ประภาพร ขอไพบูลย์
24
ประยูร ลีลางามวงศา
25
ประวิทย์ ชุมเกษียร
26
พงษ์ศักดิ์ พานิชเกรียงไกร
27
พรรณจิตต์ นิลกำแหง
28
พิเนตร์ ศาลากิจ
29
เพิ่มพล สัตยพันธ์
30
ไพรัช เจียรนัยยืนยง
31
มัครพล ติ่งปาลพงษ์
32
ยวนตา พฤกษราช
33
ยวนตา พฤกษราช
34
ยันต์ สุขวงศ์
35
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
36
รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล
37
วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์
38
วรพงษ์ เตชะอาภรณ์กุล
39
วรรณดา สุจริต
40
วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
41
วิมลพร ธิติศักดิ์
42
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
43
ศรีสุวรรณ คุณประเสริฐ
44
สนทรานี ทองใหญ่
45
สมชาติ อมรวัฒนวงษ์
46
สมพงษ์ นิยมสรวญ
47
สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
48
สมมารถ สนธยานาวิน
49
สำเริง กิมกูล
50
สำเริง วรศรี
51
สิริชัย ทั้งพวงพร
52
สุขสวัสดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
53
สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
54
สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา
55
สุพล เลื่องยศลือชากุล
56
สุวัฒน์ เด่นสถาพร
57
หิรัญ ดุสิตโสภณ
58
อภิรมย์ พารักษา
59
อมรัช ตั้งใจพัฒนา
60
อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
61
อุบล ศรีสมบูรณ์

 

 
 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง "EXOTIC PET 101"


ปิดรับลงทะเบียน

"เคยมั้ย เจอเคส exotic pet แล้วไปต่อไม่เป็น รู้สึกยากเย็นจนต้องreferไปที่อื่น"
 ทุกปัญหาจะหมดไป 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
ขอเชิญคุณหมอเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง 
"EXOTIC PET 101"

กลับมาเรียนรู้ปูพื้นฐานการตรวจรักษา หัตถการในสัตว์เลี้ยงพิเศษ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ
สนุกเพลิดเพลินไปกับวิทยากรอารมณ์ดีทั้ง4ท่าน ที่จะทำให้คุณหมอหมดความกังวลกับการรักษาexotic petอีกต่อไป

หัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย

 1. Common diseases in pet rabbits and rodents 
  โดย สพ.ญ.กัณธิตา ปวีณสกล 
  โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
 2. Anesthesia and neutering techniques for pet rabbits 
  โดย น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล 
  โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ
 3. Common diseases in pet birds 
  โดย น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
  โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย
 4. Common diseases in pet reptiles and the key to success in diagnosis and treatment 
  โดย สพ.ญ. เยาวประภา มาธุระ 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบการสมัคร  

1.รับจำกัดจำนวนเพียงแค่ 120 คนเท่านั้น 
2.ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
3.ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับ  6 หน่วยกิตสะสม 
4.กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ จะไม่คืนเงินทุกกรณี 
5.ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-0170700-8 กด 201,203,204
Line@ id : @vetcce
Line id : cce-vet
Facebook : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ปิดรับลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการ_งานสัมมนาครั้งที่ 9 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
น.สพ./สพ.ญ.
1 กชพร กมลชัย
2 กนกประภา เพ็ชรสน
3 กนกวรรณ ถวิลหวัง
4 กมลรัตน์ จรูญวิทย์
5 กมลวรรณ เพียรสูงเนิน
6 กรรณิการ์ ทิพย์กองลาศ
7 กรรณิการ์ พรสินศิริรักษ์
8 กรรัตน์ คุ้มกระ
9 กรวิภา พงษ์เกิดลาภ
10 กรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ
11 กฤต จักรโนวรรณ
12 กอบกุล คำสงค์
13 กัญญาณัฐ ศรีกฤตยาวัฒน์
14 กานต์ เลขะกุล
15 กิตติ บัวเพชร
16 กิริน สรพิพัฒน์เจริญ
17 เกริกชัย ศิริข่วง
18 เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
19 ขนิษฐา นิลอุบล
20 ขนิษฐา วิเศษสุข
21 ขวัญจิรา รวดเร็ว
22 ขวัญชนก วรพิบูลย์ศักดิ์
23 ขวัญฤทัย จันฤาไชย
24 ครองขวัญ สมใจ
25 โฆษิต นันทิยะกุล
26 จิตต์มนัส เลาวกุล
27 จุฑาทิพย์ ประทุมมัง
28 จุฑาพัฒน์ อู่สิริมณีชัย
29 จุฑามาศ จัตุชัย
30 จุฑามาศ รัตนโสภณ
31 จุฑามาส หลีกพาน
32 จุฑามุข เรืองสอน
33 ชลธิชา สิริสุภัคการย์
34 ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์
35 ชายเดียว ถิ่นประคอง
36 ชิดชนก จินจุนทการ
37 เชาวลิต สุทธะลักษณ์
38 ไชยสิทธิ์ ลีนุกูล
39 ฏิฏิภัฏฏ์ เลาหประเสริฐศิริ
40 ณชกนก ชียปรีดาพร
41 ณทเอก เรียงมณี
42 ณัฏฐกรณ์ นิลเลิศ
43 ณัฐชา วาจาสัตย์
44 ณัฐพร ประจงพงศ์พันธุ์
45 ณิชกานต์ พายัพทิวา
46 ดารณี ภูเก็ต
47 ตีรณา บุญแจ่ม
48 ทศพล รุจิพิมลกิจ
49 ทินวรรธน์ ศรีสุข
50 ทิพาภรณ์ จิระชัย
51 ธญสร สุวรรณ
52 ธนัชพร ตันติวีรกุล
53 ธัญญาลักษณ์ พลไชย
54 ธารีรัตน์  พัดทอง
55 นรภัทร โตวณะบุตร
56 นวิศรา วงศ์นิล
57 นัฎพงศ์ สวดประโคน
58 นัตติญา สังข์ศิริ
59 นันธิตา วันคง
60 นิศาชล แก้วน้ำใส
61 นิศานาถ มะโน
62 นุชจิรา โชติภัทรศรี
63 นุศจีย์ สุภาไชยกิจ
64 บุณธิชา ชูพงศ์
65 บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
66 เบญจพล มงคลธรรม
67 ปณิตา อรุณวิจิตรสกุล
68 ปทาพฤทธิ์ ผลพฤกษา
69 ปนัดดา คุ้มครอง
70 ปรัชญ์ ณ เชียงใหม่
71 ปราญชลี ทองสี
72 ปรียา นำพันธุ์วิวัฒน์
73 ปัฐพงษ์ โพธิกุล
74 ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์
75 ปิ่นปรากรม ชัยกองเกียรติ
76 ปิยกานต์ พัฒนอางกุล
77 ปิยธิดา แก้วมหากาฬ
78 ปิยวรรณ อรรคฮาด
79 ปุณพล พุ่มโพธิ์
80 ปุริมา พรหมมนตรี
81 พงศธร สุธีรภาพ
82 พงษกร คล้ายแก้ว
83 พณพงศ์ นาคธน
84 พรพิมล ผลประมูล
85 พรรณธิดา จิรศรัณยานนท์
86 พัชรพร บัวพก
87 พัชรากร วัฒน์ธนะปานสกุล
88 พัทธนันท์ ปาประกอบ
89 พิชญา ยิ้มย่อง
90 พิทยาภรณ์ แก้วกุลเศรษฐ์
91 พีรญา ชลวิมล
92 พีรณัฐ ปัญญาสาร
93 พีรดนย์ กลางนา
94 พุทธิดา โรยมณี
95 แพรพลอย พิสิทธิ์รัชต์
96 ไพรัช รุ่งอุทัย
97 ภัทร วิภาบุษบากร
98 ภัทรสุดา คำประพันธ์
99 ภัทริญา สิงห์แก้ว
100 ภาณุเดช เอมรัฐ
101 ภูนเรศ แห่งพิทย์
102 ภู่ภัทร แก้วยอดจันทร์
103 ภูริทัต ยอดเพ็ชร
104 มณิสรา ชุรินทรพรรณ
105 มันตรินี เลาหประเสริฐศิริ
106 เมธิรา เลิศหิรัญวงศ์
107 ลดาวัลย์ สุวรรณโมกข์
108 วณิชชา ไทรราหู
109 วรินพิชชา อัครภักดีธรณ์
110 วสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
111 วันวิสา ภูวนผา
112 วิจิตรรัตน์ นวลตา
113 วิจิตรา สมสินทรัพย์กุล
114 วิทยา เชื้อพนม
115 วิภาพร พานิชย์พันธ์
116 วิรุตม์ โชคธนานุกูล
117 วิสา พงษ์ศิริเจริญ
118 ศตวรรษ รัชตะวรรณ
119 ศราวุฒิ กิ่งวาที
120 ศศิธร ประหลาดเนตร
121 ศักดิธัช เอี่ยมประชา
122 ศิริญญา เชื้อเมืองพาน
123 ศิริประภา ดวงเกตุ
124 ศิริรัตน์ เนตรโสภา
125 ศุทธินี พึ่งชัยชาญ
126 ศุภกร เกรียงธีรศร
127 สลิลา สายหยุด
128 สาทิศ คุ้มประเสริฐ
129 สิรวิชญ์ ศรีศิริ
130 สิรีรัฐ พลวิชัย
131 สีน้ำ คล้ายดวง
132 สุดารัตน์ องอาจ
133 สุนิสา เถาว์มูล
134 สุพัตรา ยนจอหอ
135 สุรภา ใยอุ่น
136 โสภิดา พุทธะสุภะ
137 หิรัญ ดุสิตโสภณ
138 อภิญญา สุจิรารัตน์
139 อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
140 อรพรรณ สงรักษ์
141 อรรถโกวิท ขันขวา
142 อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์
143 อริศรา เอมปรากฎ
144 อัธยา พวงคำ
145 อัมพวัน อ้นมณี
146 อาณันย์ชัย สุทธินวน
147 อารยา งามเชิดตระกูล
148 ไอริณ อารีประชาภิรมย์

 

 Update 13-02-62 date 14:15