สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562

 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงการขอออกใบอนุญาตฯ

 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศฯ

 

 

 

ความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

ความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อฯ