สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 38/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์.pdf

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดประกาศ 37/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  สัตวแพทยสภา  จึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ   สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่ออาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

     ๒. ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยประจำปีที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และรายงานจำนวนตัวอย่างส่งตรวจประจำปีที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนางานบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

     ๓. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้
สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

     ๔. ให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ระดับคณะ แล้วรายงานให้สัตวแพทยสภาทราบ

     ๕. ในกรณีที่จำเป็นสัตวแพทยสภาสามารถมอบหมายผู้แทนคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้อย่างน้อย ๑ ครั้งตลอดระยะการรับรองปริญญา ๕ ปี โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                 (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                           สพ.บ.                                               (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                           Doctor of Veterinary Medicine     (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                           D.V.M.                                             (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๕

 

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                         (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๐/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ(หลักสูตรฯ๒๕๖๐).pdf

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละรหัส ไม่เกินจำนวนที่ระบุในแผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ ๑  ของชั้นปีที่ ๒  

     ๒. ให้สถาบันการศึกษาส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วของทุกปี

     ๓. ให้สถาบันการศึกษา ส่งประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนทำการสอน ๑ ภาคการศึกษา

     ๔. ให้สถาบันการศึกษา รายงานจำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และจำนวนตัวอย่างโดยหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ในปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วของทุกปี

     ๕. ให้สถาบันการศึกษา ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ ๕ ปี ให้สัตวแพทยสภาใช้ประกอบการตรวจติดตาม และส่งรายชื่อที่เป็นปัจจุบันของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทุกปีการศึกษา

     ๖. ให้สถาบันส่งแผนการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสัตว์ ๕ ปี ให้สัตวแพทยสภาใช้ประกอบการตรวจติดตาม เพื่อให้มีจำนวนสัตว์ป่วยเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

     ๗. คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันจะไปตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                     สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ดังนี้

 

                     ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                             สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                             Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                             D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕

 

                                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒

            

                                                                      (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                       นายกสัตวแพทยสภา                                  

 


ดาวน์โหลดประกาศ 31/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  สัตวแพทยสภา  จึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

          ๑.ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่ออาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๒.ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยประจำปีที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และรายงานจำนวนตัวอย่างส่งตรวจประจำปีที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนางานบริการวิชาการทาง     สัตวแพทย์ แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๓.ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

          ๔.ให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ระดับคณะ แล้วรายงานให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๕.ในกรณีที่จำเป็นสัตวแพทยสภาสามารถมอบหมายผู้แทนคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้อย่างน้อย ๑ ครั้งตลอดระยะการรับรองปริญญา ๕ ปี โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                           สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                           Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                           D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                          นายกสัตวแพทยสภา ดาวน์โหลดประประกาศการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม(หลักสูตรฯ(๖๑).pdf