สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2560 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2561
ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2560
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560
ประชาสัมพันธ์ สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ - มีผลในการสอบ ครั้งที่ 1/2560