สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2560
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560
ประชาสัมพันธ์ สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ - มีผลในการสอบ ครั้งที่ 1/2560
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ
ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553