สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๓/๒๕๖๓

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     

---------------------------

           อาศัยอำนาจตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอยกเลิกประกาศ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหม่  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓                สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์

                                                                      หมวดที่ ๑

๒. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓            สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์
                                                                      เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๓. วันที่ ๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓                 เปิดรับสมัครสอบ

๔. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓                          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                      สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๖. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                        ประกาศผลการสอบ


การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓               สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑
                                                                       (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๔ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔                  เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓  

๔. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                      สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔                          ประกาศผลการสอบ

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๓

                                                                  (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส) 

                                                                   ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563.pdf

 

update 220563

 

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
_________________

 

๑. ผู้ประสงค์จะสอบประเมินฯ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดและปิดรับสมัครสอบประเมินฯ รวมทั้งขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ www.vetcouncil.or.th/license

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ เป็นผู้ที่คณะฯ ให้การรับรองว่าผ่านการประเมินฯ ตามเกณฑ์หมวดที่ ๑* เรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ต้นสังกัด หากพบความผิดพลาดด้านตัวสะกด หรืออื่นๆ เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล สามารถทำหนังสือขอแก้ไขให้ถูกต้อง ผ่านเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ ซึ่งจะให้การรับรองและแจ้งขอแก้ไขมายังศูนย์ประเมินฯ

๓. ผู้ที่สมัครสอบครั้งแรกต้องสมัครและเข้าสอบทั้ง ๒ หมวด

๔. รูปถ่ายที่ upload ในใบสมัคร ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เสมอไหล่ เห็นใบหน้าใหญ่ชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ชนิดไฟล์ JPEG ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ x ๔๐๐ pixel ขนาด ๕๐๐ – ๘๐๐ KB หากไม่สามารถ upload รูปได้ แสดงว่าขนาดไฟล์รูปไม่เหมาะสม ต้องเปลี่ยน และ upload ใหม่ ตรวจสอบภาพให้ถูกต้องตามที่กำหนดเพราะเมื่อกดสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้

๕. การจ่ายเงิน ให้พิมพ์ใบนำฝากค่าสมัครสอบ (ใบ pay in) จากระบบ ซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครครบถ้วนดำเนินการจ่ายเงินผ่านธนาคารตามที่กำหนดไว้หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

๖. ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังจากชำระเงินแล้ว ๑๐ วันทำการ

๗. ในวันสอบ ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการแสดงตน

๘. ในการสอบ ให้เวลาในการทำข้อสอบหมวดละ ๓ ชั่วโมง (ดูรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ)

๙. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด ๕ ตัวเลือก ออกตามเกณฑ์หมวดที่ ๒* (ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์) จำนวน ๑๕๐ ข้อ และเกณฑ์หมวดที่ ๓* (ความสามารถในการปฏิบัติ) จำนวน ๑๕๐ ข้อ แต่ละหมวดจะมีอัตราส่วนของข้อสอบชนิดความจำ (recall) และประยุกต์ (application) ประมาณ ๑:๒ (๕๐ ข้อ: ๑๐๐ ข้อ)

๑๐. การคิดคะแนนสอบผ่าน จะอิงตาม MPL**  (Minimum Passing Level) ของข้อสอบชุดนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ ที่จะพิจารณาจากค่าความยากง่ายของข้อสอบและ
ผลคะแนนสอบแต่ละครั้งประกอบการตัดสิน

๑๑. อายุของคะแนนสอบประเมินฯ กรณีสอบผ่านหมวดที่ ๒ หรือ หมวดที่ ๓ เพียงหมวดเดียว ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนของหมวดที่สอบผ่านไว้ได้ไม่เกิน ๓ ปี หรือสามารถสอบได้ ๖ ครั้ง หากยังสอบหมวดที่เหลือไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด จะต้องทำการสอบใหม่ทั้งสองหมวด

 __________________________________________

 

หมายเหตุ   * เกณฑ์การสอบประเมินฯใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘/๒๕๕๓  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓  และ คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

                ** MPL หมายถึงเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำในการสอบ ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า ๕๐% และไม่เกิน ๖๐%

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินฯ สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ

 

 

แผนที่สนามสอบประเมินฯ

    

 

1. สนามสอบที่ 01 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

2. สนามสอบที่ 02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

3. สนามสอบที่ 03 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

4. สนามสอบที่ 04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

5. สนามสอบที่ 05 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

6. สนามสอบที่ 06  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

7. สนามสอบที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 update 140263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)

 

 ดาวน์โหลดคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)