สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

อบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 34

อบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 34

ดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์อบรมออกข้อสอบ ครั้งที่ 34

 

 

แผนที่สนามสอบประเมินฯ

    

 

1. สนามสอบที่ 01 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

2. สนามสอบที่ 02 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

3. สนามสอบที่ 03 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

4.สนามสอบที่ 04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

5. สนามสอบที่ 06  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

6. สนามสอบที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 2/2562

 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบฯ

 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ฯ ปี 2562