Skip site news

Site news

รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
เอกสารแบบลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560
โดย หฤทัย พิเศษ - พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017, 2:12PM
 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
ขั้นตอนการลงทะเบียน E-Learning
โดย หฤทัย พิเศษ - พุธ, 29 พฤศจิกายน 2017, 2:11PM
 

     ขั้นตอนการลงทะเบียน E-Learning 


 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
วิธีการเข้าใช้งานระบบ E-Learning สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
โดย หฤทัย พิเศษ - ศุกร์, 24 มีนาคม 2017, 2:14PM
 

        เมื่อสมาชิกส่งเอกสารแบบลงทะเบียน และหลักฐานการชำระเงิน ครบ 7 วันทำการแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาฯ โดยตรง


 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
คู่มือการใช้งานระบบ E-Learning
โดย หฤทัย พิเศษ - ศุกร์, 24 มีนาคม 2017, 2:13PM
 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
1. บทความกลุ่มวิชาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
โดย หฤทัย พิเศษ - อังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2017, 1:34PM
 

บทความกลุ่มวิชาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน

 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
2. บทความกลุ่มวิชาปศุสัตว์แบ่งเป็น สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
โดย หฤทัย พิเศษ - อังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2017, 1:34PM
 

บทความกลุ่มวิชาปศุสัตว์แบ่งเป็น สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ

 
รูปภาพของหฤทัย พิเศษ
3. บทความกลุ่มวิชาความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพทางสัตวแพทย์
โดย หฤทัย พิเศษ - อังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2017, 1:34PM
 

บทความกลุ่มวิชาความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพทางสัตวแพทย์